శతకోటి లింగాలలో బోడిలింగం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అందరిలో నువ్వూ ఒకడివి అన్న భావం వ్యక్తపరచడానికి ఈ సామెతను వాడతారు.