సందేహించు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
PAST TENSE ఏకవచనం బహువచనం
ఉత్తమ పురుష: నేను / మేము సందేహించాను సందేహించాము
మధ్యమ పురుష: నీవు / మీరు సందేహించావు సందేహించారు
ప్రథమ పురుష పు. : అతను / వారు సందేహించాడు సందేహించారు
ప్రథమ పురుష స్త్రీ. f: ఆమె / వారు సందేహించింది సందేహించారు