as

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

సముచ్చయం, and adv.

 • వలె, రీతిగా, ప్రకారము, అందున, గనక, వల్ల.
 • just as all therest of the country దేశముతోటిపాటు.
 • he was to me as a brother నాకుతోడబుట్టిన వాడివలె వుండినాడు.
 • I was to them as a servant వాండ్లకు ఒక పనివాడుగా వుంటిని.
 • he took this money as a loan యీ రూకలను అప్పుగాతీసుకొన్నాడు.
 • Help me now and I will do as much for you another time నాకుయిప్పుడు సహాయము చెయ్యి యింకొక వేళ నీకు నేను అంత మాత్రము చేస్తాను.
 • half asmuch again ఒకటికి ఒకటిన్నర.
 • as much again మరీ అంత.
 • Twice ( much againమరీ రెండింతలు.
 • as usual యెప్పటివలె, యధారీతిగా as for me I remained at homeనేనైతే యింట్లోనే వుంటిని.
 • I think I did మునుపు నాకు యెట్లా తోచినదో అట్లాగేతోస్తున్నది.
 • you may do as you please నీ మనస్సు వచ్చినట్టు చెయ్యి.
 • he did as hepromised చెప్పిన ప్రకారము చేసినాడు.
 • I give it as it is అది యెట్లా వున్నదో అట్లాగేయిస్తాను.
 • difficult as it was అది యెంత కష్టమైనప్పటికిన్ని.
 • as it shall beconvenient యెట్లా అనుకూలమో అట్లా అనుకూలము చొప్పున.
 • as you have done soనీవు అట్లా చేసినావు గనుక.
 • as it was falling అది పడుతూ వుండగా.
 • just as he cameవాడు రాగానే.
 • I spoke to each person and seated them as they came వాండ్లుఒకరొకరుగా వస్తూ వుంటే ఒకరొకరితో మాట్లాడి కూర్చుండ పెట్టినాడు.
 • as I was comingనేను వస్తూ వుండగా.
 • as he says వాడు చెప్పే ప్రకారము.
 • Better leave them as theyare అని యెట్లా వున్నవో అట్లాగే వుండనీ వాటి తెరువుకు పోకు.
 • Feverish as I was Iwent there జ్వరముతోనే అక్కడికి పోతిని.
 • as to, as for అయితే, అయితేనో.
 • as tothis book it is of no use యీ పుస్తకము అయితే పనికిరాదు.
 • as to which ofthem died first వాండ్లలో మొదట చచ్చినవాడు యెవడంటే.
 • as if; or as thoughవలె.
 • he looked as if he was ill వాడు వొళ్ళు కుదురులేని వాడివలె అగుబడెను.
 • వాడికి వొళ్ళు కుదురు లేనట్టువలె అగుబడెను.
 • he acts as though he was yourenemy నీకు శత్రువైనట్టు నడుస్తాడు.
 • she seemed as though asleep నిద్రపొయ్యేదానివలె వుండెను.
 • as yet యింకా యిదివరకు.
 • as yet he is alive యింకా బ్రతికివున్నాడు.
 • " As, as " యిది రెండుమాట్లు వచ్చినప్పుడు వేరే విధముగా అర్ధమౌతున్నది.
 • as long as this దీనంత పొడుగు.
 • as hot as fire నిప్పంత వేడి.
 • as far as దాకా, మట్టుకు,వరకు, యెంత దూరమో అంత దూరము.
 • as far as the town పట్టణము మట్టుకు,పట్టణము వరకు.
 • there were as many as ten పది యింటిదాకా వుండినవి.
 • I will tellyou as much as I have seen నేను యెంత మట్టుకు చూచినానో అంతమట్టుకుచెప్పుతాను.
 • as soon as he comes వాడు వచ్చిన తక్షణము, వాడు రాగానే.
 • as much as you can నీ చేతనైన మట్టుకు.
 • as much as possible యధాశక్తి.
 • he as well as caught the fever నా తోటిపాటివాడికిన్ని జ్వరము వచ్చినది.
 • It is as likely as not అవునో కాదో.
 • as for as I know నాకు తెలిసిన మట్టుకు.
 • as long as you remain here నీవు యిక్కడ వుండే పర్యంతము.
 • a man as learned as he is వాడి అంతటి పండితుడు.
 • as old as he is he is still handsomeవాడికి యిన్ని యేండ్లైనప్పటికిన్ని యింకా అందముగానే వున్నాడు.
 • he has a house such as it is వాడికి ఒక యిల్లు వున్నది అది యేమియిల్లు.
 • In wisdom as in beauty she was superior to all అందములో యెట్లాగోబుద్ధిలోనున్ను అట్లాగే అది అందరికిన్ని హెచ్చుగా వుండినది.
 • he had four sons and as many daughters వాడికి నలుగురు కొడుకులున్ను అన్ని మందికూతుర్లున్ను వుండిరి.
 • As ( for instance) యేలాగంటే.
 • If a man (as for instance I ) were to call him ఒకడు ఒకవేళ నేను వాణ్ని పిలిచినట్టైతే.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=as&oldid=923722" నుండి వెలికితీశారు