at

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

విభక్తి ప్రత్యయం, లోకి, వద్ద, అందు.

 • what is he at వాడు యేమి చేస్తాడు.
 • he was then atthe gate గడప దగ్గెర వుండినాడు.
 • he entered at the window కిటికీ గుండా దూరెను.
 • he threw a stone at me నా మీద రాయి వేసినాడు.
 • he frowned at me నన్ను ఉరిమిచూచినాడు.
 • she laughed at me నన్ను చూచి నవ్వినది.
 • he fired at the mark but did not hit it గురి చూచి కాల్చినాడు గాని తగులలేదు.
 • at the well బావి దగ్గెర.
 • the dog barked at him ఆ కుక్క వాణ్ని చూచి మొరిగింది.
 • the cow ran at him ఆ యావువాణ్ని కుమ్మపోయినది.
 • at these words he rose యీ మాటలు విని లేచినాడు.
 • at how much a yard do they sell this cloth యీ గుడ్డ గెజ మెట్లా అమ్ముతారు.
 • at ten oclock పది ఘంటలకు.
 • at this యిందుకు.
 • he was disgusted at this యిందుకు.
 • he was disgusted at this యిందుకు అసహించినాడు.
 • grieving at her absenceఅది లేనందుకు వ్యాకులపడి.
 • he was surprised at it అందున గురించి ఆశ్చర్యపడ్డాడు.
 • he was frightened at this యిందుకు భయపడ్డాడు.
 • I was at this expense for you నీ నిమిత్యమై యీ వ్రయము పడ్డాను.
 • he was angry at this యిందున గురించికోపగించుకొన్నాడు.
 • at all యెంత మాత్రము.
 • not at all యెంత మాత్రము లేదు.
 • thereis no body at all యేవరూ లేరు.
 • there is nothing at all ఒకటీ లేదు.
 • he did notweep at all వాడు యేడవనే లేదు, వాడు బొత్తిగా యేడవ లేదు.
 • at the bottomఅడుగున.
 • a child at the breast చంటిబిడ్డ.
 • at dawn ఉదయాన.
 • I came here at hisdesire అతని ఉత్తరువు మీద యిక్కడికి వచ్చినాను.
 • at a distance దూరాన.
 • heknocked at the door తలుపును తట్టినాడు.
 • he lives at ease సుఖముగా వున్నాడు,క్షేమముగా వున్నాడు.
 • at the end తుదను, తుదకు.
 • at every word మాటమాటకు.
 • at agreat expens, బహు వ్యయము దగ్గెర.
 • I has no servants at hand నా దగ్గెరపనివాండ్లు వుండలేదు.
 • If you have that book at hand ఆ పుస్తకము నీ వద్ద వుంటే.
 • I received it at his hands అతని చేతిగుండా తీసుకొంటిని.
 • when summer is athand యెండకాలము తటస్థమయ్యేటప్పటికి.
 • I was then at home యింట్లో వుంటిని.
 • atlast తుదకు, కడాపట.
 • at least మెట్టుకు, అధమం, కడకు, యెంత తక్కువైనా.
 • If they dont come I at least will come వాండ్లు రాకుంటే నేనైనా వస్తాను.
 • Not being at leisure to go there అక్కడికి పోతీరక.
 • at length తుదకు, కడాపట.
 • Look at this దీన్ని చూడు.
 • I was at a loss what to do నాకు ఒకటీ తోచక వుంటిని.
 • at most నిండా వుంటే.
 • the child is at most five years old ఆ బిడ్డకు నిండా వుంటేఅయిదేండ్లువుండును.
 • at night రాత్రిలో.
 • so late at night యింత రాత్రిలో, రాత్రి యింతపొద్దుపోయి.
 • at no time was hethere వాడు అక్కడ ఒకనాడూ వుండలేదు.
 • at noonమధ్యాహ్నమందు.
 • at once ఒక దెబ్బన.
 • all at once అంతా ఒకే దెబ్బన, అకస్మాత్తుగా,they are now at peace శాంతముగా వున్నారు, సమాధానముగా వున్నారు.
 • at pleasureయధేచ్ఛగా, ఇష్టము చొప్పున.
 • at present యిప్పట్లో.
 • at random అనియమముగా,వూరికె, మొత్తముగా, సగటున, they shot at random గురిలేక వూరికే కాల్చినారు.
 • aword spoken at random మొత్తముగా చెప్పిన ఒక మాట.
 • at the rate of tenrupees పది రూపాయలు చొప్పున.
 • at the present rate యిప్పటి వెలకు.
 • at any rateమెట్టుకు యెట్లాగైనా, యే విధాననైనా.
 • If you cannot do all the work today atany rate do half of it.
 • నేటిలోగా ఆ పని అంతా చేయకుంటే మెట్టుకు సగమైనాచెయ్యి.
 • you must go there at any rate నీవు యే విధాననైనా అక్కడికి పోవలెను.
 • theship is at sea ఆ వాడ సముద్రములో వున్నది.
 • he lay at my side నా పక్కనపండుకొన్నాడు.
 • at sight చూచిన క్షణము.
 • at full speed అతి త్వరగా.
 • the work is ata stand పని నిలిచి వున్నది.
 • I was at a stand యెటూ తోచక వుంటినిని.
 • at the timehe arrived వాడు వచ్చి చేరినప్పుడు.
 • ten at a time తడవకు పదేసి.
 • at that timeఅప్పుడు, అప్పట్లో, ఆ కాలమందు.
 • at one time ఒకప్పుడు.
 • at times అప్పటప్పటికి, ఒకఒక వేళ.
 • they are at variance వాండ్లు ద్వేషముగా వున్నారు.
 • they are at warయుద్ధము చేస్తున్నారు, కలహపడుతున్నారు.
 • he was at his wits end for a dinnerకూటికి యెట్లా అని మిణకరిస్తున్నాడు.
 • he isnow at work పని మీద వున్నాడు.
 • at theworst or at the best మెట్టుకు.
 • at my saying this నేను యిట్లా చెప్పినందున.
 • at hisconsenting అతని సమ్మతి మీద.
 • at going out I met him బయట పోతూ వుండగావాడు నాకు యెదురుపడ్డాడు.
 • at him, again ! మళ్ళీ వాడి మీద యుద్ధములో వుసుకొలిపేమాట.
 • æt అను పురాతనాంగ్ల పదం నుండి మన ఎట్ వచ్చినది, ఆ æt అనునది ad- అను ఇండో యూరోపియన్ ధాతు పదం నుండి వచ్చినది.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=at&oldid=923861" నుండి వెలికితీశారు