bring

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

 • (file)

  క్రియ, విశేషణం, తెచ్చుట, తీసుకొనివచ్చుట, యెత్తుకొనివచ్చుట, పిలుచుకొనివచ్చుట.

  • he brought an acusation or charge against me నా మీద ఒక వ్యాజ్యము తెచ్చినాడు.
  • they brought the ship to వాడను నిలిపినారు.
  • she was brought to bedబిడ్డ కన్నది.
  • a woman who is brought to bed బిడ్డకనివుండే స్త్రీ.
  • they broughtthe matter to a close ఆ పనిని తీర్చినారు, ముగించినారు.
  • To bring the businessto an issue I sued him ఆ పని పైసలా కావడానకై వాడిమీద వ్యాజ్యము వేస్తిని.
  • when this matter was brought to light ఆ సంగతి బయటపడ్డప్పుడు.
  • hiswork was never brought to light అతని గ్రంధము వొక నాడున్ను ప్రసిద్ధపడలేదు.
  • this brought him to his grave యిందువల్ల చచ్చినాడు.
  • this brought himto the edge of the grave యిది వాడి ప్రాణాంత్యమునకు వచ్చినది.
  • thissickness brought him to his end యీ రోగముతో వాడు చచ్చినాడు.
  • he brought the estate to the hammer ఆ సొత్తును యేలము చేసినాడు.
  • they brought himto justice వాడికి శిక్ష అయ్యేటట్టు చేసినారు.
  • after winter the sun brings treesto life చలికాలము పోయిన తరువాత సూర్యుడివల్ల చెట్లకు ప్రాణములువస్తవి.
  • whenI bring this to mind దాన్ని నేను జ్ఞాపకము చేసుకొన్నప్పుడు.
  • I can not now briing it to mind దాన్ని యిప్పుడు జ్ఙాపకమునకు తెచ్చుకోలేను.
  • he broughtthem to nothing వాండ్లను బొత్తిగా చెరిపినాడు.
  • this was brought to nothingఅది చక్కబడలేదు.
  • I brought it to his notice దీన్ని అతనికి తెలియచేసినాను.
  • Extravagance brought him to poverty దూపరదిండితనముచేత దరిద్రుడైనాడు.
  • this brought him to ruin యిందు వల్ల చెడిపోయినాడు.
  • when he was brought to hissenses వాడికి స్మారకము వచ్చినప్పుడు.
  • he brought the matter to a propersettlement ఆ సంగతిని పరిష్కరించినాడు.
  • he brought them to terms వాండ్లనుసమ్మతిపరచినాడు.
  • he brought the prisoners to trial ఆ ఖైదీలను విచారణకుతెచ్చినాడు.
  • he was at legnth brought to confess it తుదకువాడు దాన్ని వొప్పుకొనేటట్టుచేసినారు.
  • God brought it to pass దేవుడట్లా జరిగేటట్టు చేసినాడు.
  • he was brought to sell his house వాడికి తన యింటిని అమ్ముకోవలసివచ్చినది.
  • to bring about సాధించుట, చక్కబెట్టుట.
  • he brought the marriage aboutఆ పెండ్లిని వొనగూర్చినాడు.
  • they brought their enemies down శత్రువులనుసాధించినారు.
  • they brought their enemies down వాడి గర్వము అణిచినారు.
  • tobring forth కనుట, యీనుట.
  • She brought forth a child అది బిడ్డకన్నది.
  • the cow brought forth a calf ఆ యావు దూడవేసినది.
  • he brought forththe prisoners ఖైదీలను బయటికి తీసుకవచ్చినాడు.
  • to bring forth flowers పూచుట.
  • to bring forth fruits కాచుట.
  • When the goods were brought forthఆ సరుకులను బయటపెట్టినప్పుడు.
  • he brought his friends forward తన స్నేహితులనుముందుకు తెచ్చినాడు.
  • he brought her home దాన్ని యింటికి తీసుకవచ్చి చేర్చినాడు.
  • he brought the charges home ఫిర్యాదును సాబతుచేసినాడు.
  • the offence wasbrought home to him వాడిమీ తప్పు పూర్తిగా రుజువైనది.
  • to bring in లోనికితెచ్చుట.
  • they brought him in i.
  • e.
  • into parliament వాణ్ని పార్లెమెంటులోచేర్చుకొన్నారు.
  • this business brought him in a 1000 Rupees యీ వర్తకములోవాడికి వెయ్యి రూపాయలు కలిసివచ్చినది.
  • he brought in the kings name oftenమాటిమాటికి రాజు పేరును వుదాహరించినాడు.
  • he brought them in contactవాండ్లకు సంధిచేసినాడు.
  • he brought the two ships in contact ఆ రెండువాడలను ఒకటిగా చేర్చినాడు.
  • they brought him in guilty వాడి మీద నేరము రుజువైనదన్నారు.
  • they brought me into the business నన్ను ఆపనిలో కలిపినారు.
  • they brought the land into cultivation ఆ నేలను దున్ని పయిరుచేసినారు.
  • he brought them into trouble వాండ్లకు శ్రమవచ్చేటట్టుచేసినాడు.
  • I brought himoff వాణ్ని మోసుకొనివస్తిని, వాణ్ని తప్పిస్తిని, వాణ్ని విడుదల చేయించుకొనివస్తిని.
  • he brought infamy on his family తన కుటుంబమునకు అపకీర్తి తెచ్చినాడు.
  • to bring out బయటికి తెచ్చుట.
  • he brought out the total wrong తప్పుగామొత్తము కట్టినాడు, వెరశి కట్టినాడు.
  • he brought them over in his boatతన పడవలో వాండ్లను తెచ్చినాడు.
  • he tried to bring me over నన్ను పడవలోవాండ్లను తెచ్చినాడు.
  • he tried to bring me over నన్ను వుసలాయించవలెననిచూచినాడు, లోపరచుకోవలెనని చూచినాడు.
  • how could he bring himself to dothis? దీన్ని చేసేటందుకు వాడికి చెయ్యియెట్ల ఆడెనో? As he could not birng himslef to do so.
  • అట్లాచేయడానకు వాడికి మనసురానందున.
  • I couldnot bring myself to dringk the pysic నేనెంత సమాధానము చేసుకొన్నా ఆ మందునుతాగడమునకు నాకు బుద్ధి పుట్టలేదు.
  • he at last brought himself to one meal a-dayతుదకు దినానికి వకసారి భోజనము చేసేటట్టు వాడుక చేసినాడు.
  • how could he bringhimself to say so? అట్లా అనడానకు వాడికి నోరెట్లా ఆడినదో? at last we broughthim to himself తుదకు వాడికిస్మారకము వచ్చేటట్టు చేస్తిమి.
  • he brought themtogether వాండ్లందరిని చేర్చినాడు, పోగుచేసినాడు.
  • he brought up his troopsతన సైన్యమును ముందుకు నడిపించినాడు.
  • he brought up the child very properlyఆ బిడ్డను క్రమముగా పెంచినాడు.
  • the child brought up his dinner ఆ బిడ్డ తిన్నదాన్ని కక్కినది, వాంతిచేసినది.
  • When he brought up the subject వాడు ఆ సంగతిప్రస్తాపము చేసినప్పుడు.
  • bring me word when he comes వాడురాగానే నాకుసమాచారము చెప్పు.

  మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

  1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=bring&oldid=925255" నుండి వెలికితీశారు