do

విక్షనరీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

 • (file)
  క్రియ, నామవాచకం, ఆడుట, అనుట.
 • how do you do ? నీకు యెట్లా వున్నది.
 • యిది వూరక మర్యాదను గురించి చెప్పేమాట.
 • did you go other? I did అక్కడికి పోయినావా, పోయినాను.
 • I did not నేను పోలేదు.
 • Tell him do that I will come నేను వస్తున్నానని వాడితో చెప్పవోయి.
 • come her do ! యిక్కడ రావోయి.
 • I cannot do without thisయిది లేకుండా నాకు జరగదు, నాకు గడవదు.
 • you must do without the horse for one day నీవు యీ పూటకు గుర్రము లేకుండాజరుపుకోవలేను.
 • he did so with his hand వాడు చేతిలో యిట్లా అన్నాడు.
 • this will do or suffice సరి, యిది చాలును , యిది పనికివచ్చును,యిది సరిపడును.
 • will mere talking do ? వట్టిమాటల చేత యేమౌను.
 • either way will do యెట్లా చేసినాసరే, యే విధమైనా సరే.
 • this will never do యిది పనికిరాదు, యిది కారాదు.
 • It will notdo to omit this :or, it will not do for you to omit thisయిది మానుకోకూడదు, యిది విడిచిపెట్టకూడదు.
 • what a to-do! యేమిరచ్చ.
 • what a to do about this triffle యీ అల్పానికేమి యింత రచ్చ.
 • a do little or do nothing పనికిమాలినవాడు, సోమారివాడు.

క్రియ, విశేషణం, చేసుట, చేయించుట, కలగచేసుట, నడిపించుట, జరిగించుట,సాధించుట, కాజేయుట, తీర్చుట, నెరవేర్చుట.

 • do you think it advisable to do so అట్లా చేయడము వుచితమని నీకుతోస్తున్నదా .
 • Yes I do ; you will find do it advantageous in many respectsఅవును అవశ్యం యిందువల్ల నీకు అన్నివిధాల అనుకూలమే.
 • I do not like him but to do him justice he is a good servant వాడు నాకు యిష్టములేదు, అయినప్పటికిన్ని ఆన్యాయముచెప్పరాదు వాడుమంచిపనివాడే.
 • this medicine did good ఈమందుగుణమిచ్చినది.
 • they did his pleasure వాడికి యిష్టమైనట్టునడుచుకొన్నారు.
 • to do away నిలిపివేయుట, మాన్పుట, లేకుండా చేసుట,పొగొట్టుట, వేళ్లగొట్టుట, హరించుట, ఎడబాపుట.
 • they did away with this regulation యీ చట్టమును తోసివేసినారు.
 • he did it intoEnglish వాడు దాన్ని యింగ్లీషు చేసినాడు.
 • he did his best to master it దాన్ని సాధీంచవలెనని తన చేతనైన పాటుపడ్డాడు.
 • to deal with నిమిత్తము కలిగి వుండుట, నిబంధము కలిగివుండుట.
 • you have nothing to do with him వాడితో జోలి నీకు నిమిత్తములేదు.
 • to obey లోబడినడుచుకొనుట.
 • to dojustice న్యాయము జరిగించుట.
 • this has to do with the account యిది లెక్కల సంబంధమైనవి.

క్రియా విశేషణం, అనగా (Ditto), సదరహ, పైన వ్రాసిన, అదే,పైదే.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"http://te.wiktionary.org/w/index.php?title=do&oldid=659818" నుండి వెలికితీశారు