get

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, నామవాచకం, అవుట, కలుగుట, యిది అనేకచోట్ల.

 • to be or tobecome అని అర్ధమిస్తున్నది యేలాగంటే.
 • when I got home యింటికి చేరినప్పుడు when I got there నేను అక్కడికిచేరేటప్పటికి before I got through the letter జాబు కడవెళ్ళచదవక మునుపే.
 • he got through the difficulty ఆ కష్టమునుదాటినాడు, గడిచినాడు, వాడికి కష్టములు తీరినది.
 • he got through the book ఆ పుస్తకముయను కడవెళ్లా చదివినాడు.
 • how did youget throgh ? నీకు యెట్లా నివర్తి అయినది.
 • he got throthe hole కన్నముగుండా చొరబడినాడు.
 • he got through the pass by sunnet అస్తమానానికి కనమను దాటినాడు.
 • get along అవతలికిపో.
 • he is getting well వాడికి వొళ్లు కుదురుముఖముగా వున్నది.
 • how are you getting on ? నీవు యెట్లా వున్నావు.
 • he is now gettingon very well వాడికి యిప్పుడు బాగా జరుగుతున్నది.
 • it got black నల్లబడ్డది.
 • it got dry యెండినది.
 • the rope got entangled or was entangled ఆ దారము చిక్కుపడి వుండినది.
 • it got wet తడిసినది.
 • he got drunk వాడికి మత్తు యెక్కినది.
 • it got hot కాగినది.
 • it got burnt కాలిపోయినది.
 • it got spoilt చెడిపోయినది.
 • he got shot వాడికి గుండు దెబ్బ తగిలినది.
 • it got well వాడికి వొళ్లు కుదిరినది.
 • he got sick అశక్తపడ్డాడు.
 • he got freeవిముక్తుడైనాడు.
 • వాడి తొందర తీరినది.
 • he got free of the debt ఋణవిముక్తుడైనాడు.
 • I got quit of them soon వాండ్లనుత్వరగా పరిహరిస్తిని.
 • get you gone లేచిపో.
 • my horse got loose and ran away నా గుర్రము విడిపించుకొని పరుగెత్తిపోయెను.
 • we got among them మేము వాండ్లలో పోయిచేరినాము.
 • I cannot get at it అది నాకు అందదు.
 • the rope got between దారము నడుమ చిక్కుకొన్నది.
 • to get down దిగుట.
 • he god down the hill కొండ దిగినాడు.
 • he got down from the horse గుర్రము దిగినాడు.
 • the bird got from him పక్షి వాడి దగ్గరనుంచి తప్పించుకొనిపోయినది.
 • the dog got in his way కుక్క అతనికి అడ్డము వచ్చినది.
 • the wind gets in by this crevice యీ బీటిక గుండా గాలిలోపలికి వస్తున్నది.
 • how did this letter get into this book ?యీ పుస్తకములోకి యీ జాబు యేట్లా వచ్చినది.
 • It got into his head that I was his enemy తనకు నేను శత్రువు అనుకొన్నాడు.
 • he got into bad habits వాడికి దుర్వాడికిలు పట్టుబడ్డవి.
 • he got into the well బావిలో దిగినాడు.
 • he got into the carriageబండి యెక్కినాడు.
 • he got into trouble తొందరలో చిక్కుకొన్నాడు.
 • the liquor got into his head సారాయి అతని తలకెక్కినది, అనగా మైకము వచ్చినది.
 • the water got into the house నీళ్లు యింట్లోకిచొరబడ్డది.
 • they got into a dispute వాండ్లకు వ్యాజ్యమువచ్చినది.
 • one was punished and two got off వొకడికిశిక్ష అయినది, యిద్దరికి విడుదల అయినది.
 • For want of witness he gotoff clear సాక్షులు లేనందున తప్పినారు.
 • they got off the wallగోడ యెక్కి దిగినారు.
 • you cannot getoff without doing soఅట్లా చేయకుంటే నీకు నివృత్తిలేదు.
 • this is a mere get off యిదివట్టి వ్యాజ్యము, వట్టి నెపము.
 • he must pay the money ; there is no get off వాడికి వేరే విధి లేదు, రూకలు చెల్లించవలెను.
 • he got on his horseగుర్రమును యెక్కినాడు.
 • I cannot get on without this యిది లేకనాకు గడవదు.
 • they got over the wall and plundered the houseగోడ యెక్కి దుమికి యింటిని కొల్లబెట్టినారు.
 • that horse gets over the the ground well ఆ గుర్రము బాగా నడుస్తున్నది.
 • he got over the river by sun set అస్తమానానికి యేటిని దాటినాడు.
 • I got out of the house with difficulty ఆ యింట్లోనుంచి బయిటికివచ్చేటప్పటికి బహుతొందరైనది.
 • to escape the police he got out of the town పోలీసువాండ్లకు చిక్కకుండ పట్నము విడిచిపోయినాడు.
 • the news got out ఆ సమాచారము బయటపడ్డది.
 • get out of the wayతొలుగు, దోవతి.
 • he got to sleep soon వాడికి నిద్రపట్టినది.
 • he got under the table మేజ కిందికి చొరబడ్డాడు.
 • he got up into the tree చెట్టెక్కినాడు.
 • he got up లేచినాడు, నిద్రలేచినాడు.
 • the sun got up సూర్యుడు ఉదయించెను.
 • It is added to passives; thus : he got killed or he was killed చంపబడ్డాడు.
 • he got hurt వాడికి గాయము తగిలినది.

క్రియ, విశేషణం, సంపాదించుట, పొందుట.

 • I got it అది నాకు దొరికినది.
 • the horse has got white legs ఆ గుర్రానికి కాళ్లు తెల్లగా వున్నవి.
 • he got a good name వాడు మంచిపేరు యెత్తుకున్నాడు.
 • he got large profits by it దాని చేత వాడు మంచి లాభమును పొందినాడు.
 • have you got a knife నీ వద్ద కత్తి వున్నదా.
 • he has got a knifeవాడి వద్ద వొక కత్తి వున్నది.
 • I have got no money నావద్ద రూకలులేవు.
 • he has got no sence వాడికి తెలివిలేదు.
 • she has got the small pox దానికి అమ్మవారు పోసివున్నది.
 • she has a sonదానికి కొడుకు పుట్టినాడు.
 • she has got a son దానికి కొడుకువొక కొడుకు వున్నాడు.
 • I got him an employmentవానికి పని యిప్పించినాను.
 • I got them a share వాండ్లకు వొకభాగమును కలగచేసినాను.
 • I got it by heart అది నాకు ముక్యస్థముగావున్నది.
 • I got it leave to go పోవడానికి నాకు శలవు దొరికినది.
 • get those boxes down ఆ పెట్టెలను దించు.
 • they have got hold of the thief దొంగను పట్టుకొన్నారు.
 • he got hold of the propertyఆ యాస్తిని తన స్వాధీనము చేసుకొన్నాడు.
 • I cannot get in a wordనా మాటను చొరనియ్యరు.
 • he got me into this trouble నన్నుయీ తొందరలో తగిలించినాడు.
 • he got the things into the boxఆ పెట్టెలో వాటిని యిమిడ్చినాడు.
 • he got the lands into his own hands ఆ నేలను స్వాధీనము చేసుకొన్నాడు.
 • he got them into the way of doing it దాన్ని చేసేదారిని వాండ్లకు చూపినాడు.
 • he got the thief off ఆ దొంగకు శిక్షలేక తప్పించినాడు.
 • they got off his coat వాని చొక్కాయ తీసివేసినారు.
 • he got on his coat చొక్కాయ వేసుకున్నాడు.
 • I got him out of his troublesవాడి తొందర్లను నివృత్తి చేస్తిని.
 • I got him out of the wayవాన్ని తొలగించినాను.
 • to get out బయిటికి తెచ్చుట.
 • he got the prisoners out ఖైదీలను బయిటికి తీసుకునివచ్చినాడు.
 • he has got over his troublesవాడి తొందర్లు తీరినవి.
 • he got them over the river వాండ్లనుఏటిని దాటించినాడు.
 • he got the witness over ఆ సాక్షులను లోపరుచుకున్నాడు.
 • he got them ready వాటిని సిద్ధము చేసినాడు.
 • to get rid of నివర్తిచేసుకోనుట.
 • he got rid of the debt అప్పును నివర్తి చేసుకున్నాడు.
 • to get rid of the muskitos he smoked the house దోమలు లేకుండాచేయడానికి యింట్లో పొగవేసినాడు.
 • he got up the books పుస్తకములనుపైకెత్తినాడు.
 • he got up a complaint against them వాండ్లమీదఫిర్యాదు చేయించినాడు.
 • he got up the house very well ఆ యింటినిబాగా శృంగారించినాడు.
 • he gets twenty rupees per month వాడు నెలకుయిరువై రూపాయలు దొరుకుతున్నవి, వస్తున్నవి.
 • where will you get he the money to pay for it ? దానికి చెల్లించడానికినీకు రూకలు యెక్కడ చిక్కును.
 • get me that book ఆ పుస్తకమునుయిట్లాతే, ఆ పుస్తకమును తీసుకురా.
 • I have got an appetiteనాకు ఆకలిగా వున్నది.
 • he got a beating వాడికి దెబ్బలు తగిలినవి,he has got a cold వాడికి జలుబు చేసి వున్నది.
 • here we get the breeze యిక్కడ గాలి వస్తున్నది.
 • he got the rope entagled ఆ దారమును చిక్కువేసినాడు.
 • he got possession of the house ఆ యింటిని స్వాధీనము చేసుకొన్నాడు.
 • when he got strength after his fever జ్వరము విడిచి వాడిక సత్తువ వచ్చినప్పుడు.
 • he got her with child దాని వేకటి చేసినాడు, దానికి కడుపు యిచ్చినాడు.
 • he got two children by her.
 • అది వాడికి యిద్దరు బిడ్డలను కన్నది.
 • It is added to passives : thus he got her marriedదానికి పెండ్లి చేయించినాడు.
 • he got them sent వాండ్లనుపంపించినాడు.
 • Get has a causal sense-thus, he got it builtదాన్ని కట్టించినాడు.
 • I will get it done దాన్ని చేయిస్తాను.
 • he got the tents put upon the elephant డేరాలను యేనుగమీదకుయెక్కించినాను.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=get&oldid=932779" నుండి వెలికితీశారు