make

విక్షనరీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

  • (file)

    నామవాచకం, s, ఆకారము, స్వరూపము.

    • his make resembles that of his brother వాడి అన్న వాడు వొకటే మచ్చుగా వున్నారు.

    క్రియ, నామవాచకం, పోవుట, వచ్చుట.

    • the tide made at noon మధ్యాహ్నవేళకుపోటు ఆరంభమైనది.
    • they made towards me నాకై వచ్చిరి.
    • they made off towards the hill కొండపై పారిపోయినారు.
    • they made towards me నాకై వచ్చిరి.
    • they made off towards the hill కొండకై పారిపోయినారు.
    • they made back వెనక్కు పోయిరి, వెనక్కు తీసిరి.
    • they made up to him వాడివద్దికి పోయినారు.
    • this makes against him యిది వాడికి విరుద్ధమౌతున్నది.
    • he made across the fields పొలములో అడ్డము తొక్కిపోయినాడు.
    • do not make or meddle నీవు చేయవద్దు చెందవద్దు.
    • she made believe to strike him వాణ్ని కొట్టేటట్టు అభినయించినది.
    • he made believe to be angry కోపముగావున్నట్టు నటించినాడు.
    • that business is all a make believe అది అంతా వట్టిటక్కు.

    క్రియ, విశేషణం, చేసుట; చేయించుట, సృష్టించుట, కల్పించుట, యేర్పరచుట.

    • he made a table మేజను చేసినాడు, చేయించినాడు.
    • God made the world దేవుడు ప్రపంచమును సృష్టించినాడు.
    • he made a bow or reverence దణ్నము పెట్టినాడు.
    • they made a demand against me నన్ను రూకలు అడిగినారు.
    • he made an effort యత్నపడ్డాడు.
    • he made much money by this యిందులో వాడికి మంచి లాభము వచ్చినది.
    • I can make nothing of this letter యీ జాబులో నాకు యేమిన్ని తెలియలేదు, యీ జాబు నాకు అసాధ్యము.
    • he could not tell what to make of it అది యేమిటో వాడికి వొకటీ తోచలేదు.
    • he made an image of gold బంగారముతో విగ్రహమును పోసినాడు.
    • she made my bed అది నాకు పడక వేసినది.
    • he made his bed on the rock రాతిమీద పండుకొన్నాడు.
    • he makes a god of his teacher ఉపాధ్యాయులను దేవుణ్నిగా విచారిస్తాడు.
    • he makes shoes చెప్పులు కుట్టుతాడు.
    • they made him a schoolmaster వాణ్ని వుపాధ్యాయులుగా పెట్టినారు, ఉపాధ్యాయుని ఉద్యోగమును యిచ్చినారు.
    • he made her a whore దాన్ని చేరిపి నాడు.
    • he made his son a tailor కొడుకుకు కుట్రపుపని నేర్పినాడు.
    • I will make you an example నిన్ను సాటువచేస్తాను, అనగా నీకు చేసే శిక్షచేత అందరికి బుద్ధివచ్చేటట్టు చేస్తాను.
    • twelve and four annas make a nine మూడు మూళ్లు తొమ్మిది.
    • with this money I cannot make both ends meet యీ రూకలతో ఆ పనిని సాగవేయలేను, నెరవేర్చలేను.
    • they make the most of a single instance వొకసారి జరిగిన దాన్ని పట్టుకొని వూరికె పెంచుతారు.
    • he did not make his appearance వాడు హాజరుకాలేదు, అగుపడలేదు.
    • this boy will make a good scholar యీ పిల్లకాయ మంచి పండితుడౌను.
    • will you make one of our party? మాలో వొకడుగా వుంటావా.
    • he made me believe that he would pay the money తాను రూకలు యిచ్చేటట్టు నన్ను నమ్మించినాడు.
    • he made this known తెలియజేసినాడు.
    • he made himself known ప్రసిద్ధుడైనాడు.
    • what made you write tohim? వాడికి వ్రాయడానకు నీకేమి పట్టినది.
    • I made him write a letter to them వాణ్నికొని వాండ్లకు జాబు వ్రాయిస్తిని.
    • I made him forget వాణ్ని మరిచేటట్టు చేస్తిని.
    • I made him come వాణ్ని రప్పించినాను.
    • I made him eat it తినిపిస్తిన, వాణ్ని కాచుకోపెట్టితిని.
    • this story makes him her son యీ మాటవల్ల నాడు దాని కొడుకౌతాడు.
    • this made me angry యిందువల్ల నాకు కోపము వచ్చినది.
    • she makes the child cry ఆ బిడ్డను యేడ్పిస్తున్నది.
    • he made for laugh దాన్ని నవ్వించినాడు.
    • none shall make them afraid వాండ్లను భయపెట్టేవారు యెవరున్నులేరు.
    • he made me acquainted with the subject ఆ సంగతిని నాకు తెలియచేసినాడు.
    • this was the making of him యిది వాడి ఐశ్వర్యమునకు కారణము.
    • he is a made man వాడి పని కుదిరినది, వాడికి యికను చింతలేదు.
    • a basket made of bamboo slips వెదురుగంప,వెదురుబద్దలతో అల్లిన గంప.
    • a mat made of bulrush తుంగచాప.
    • acoat made of cloth సెకలాతులో కుట్టిన చొక్కాయి.
    • a garland made of roses రోజా పువ్వులతో కట్టిన దండ.
    • a cloth made of hemp నారచీర, జనపనారతో నేసిన చీర.
    • This wood makes excellent wheels యిది చక్రానికిమంచికొయ్య.
    • The following are alphabetically arranged.
    • He made anapology క్షమించవలె నన్నాడు, మన్నించవలె నన్నాడు.
    • he made away withthe money ఆ రూకలను అపహరించినాడు, నోట్లో వేసుకొన్నాడు.
    • he made away with the child ఆ బిడ్డను దొంగిలించుకొని పోయినాడు, లేక, చంపివేసినాడు.
    • he made away with himself హత్యచేసుకొన్నాడు.
    • this makes no difference యిందువల్ల యేమిన్ని వ్యత్యాసములేదు.
    • she made faces at me నన్ను వెక్కిరించినది.
    • to make free స్వతంత్రించుట.
    • I made free to borrow you horse నేను స్వతంత్రించి తమ గుర్రాన్ని తీసుకొన్నాను.
    • they made friends with him వాడితో విహితము చేసుకొన్నారు.
    • I shall make the loss good ఆ నష్టమును నేను అచ్చుకొంటాను.
    • he made his assertion good తాను చెప్పిన మాటను సాధించినాడు, స్థిరపరచినాడు.
    • he made a journeyto calcutta కల్లత్తాకు పోయినాడు.
    • the ship made the land or shore ఆ వాడ రేవుకై వచ్చినది.
    • he made light of the matter ఆ సంగతిని అలక్ష్యము చేసినాడు.
    • he made love to her దాన్ని లాలించినాడు, బుజ్జగించినాడు,వలపించినాడు.
    • they made merry తిని తాగి సంభ్రమముగా వుండిరి, ఉల్లాసముగా వుండిరి.
    • he made money నిండా రూకలు కూడపెట్టినాడు.
    • he made much of them వాండ్లయందు చాలా విశ్వాసముగా వుండినాడు.
    • he makes nothing of translatinga paper దస్తావేజుకు భాషాంతరము చేయడము వాడికి అవలీల.
    • I cannot make the meaning out దీని భావమును వెళ్ళదీయలేను, యిది నాకు అర్థము కాలేదు.
    • can you make out who that is? వాడెవడో నీవు కనుక్కోగలవా.
    • he made out acase or statement ఆ సంగతిని కుదిర్చి వ్రాసినాడు.
    • they make her out to behis sister అది వాడి తోడబుట్టినదని కనుక్కొన్నారు.
    • he made out his claim తన వ్యాజ్యమును రుజువు చేసినాడు.
    • he made over the property to me ఆ సొత్తును నాకు వొప్పగించినాడు, నాపరము చేసినాడు.
    • he made overthe cattle to me ఆ గొడ్లను నాకు తోలి యిచ్చినాడు.
    • he made peace withthem వాండ్లతో సఖ్య పడ్డాడు.
    • to make a pen కలం చెక్కుట, కలం చివ్వుట.
    • to make a pit గొయ్యితీయుట, పల్లము తవ్వుట.
    • he made a present to them వాండ్లకు బహుమానము చేసినాడు.
    • he made every thing ready అన్నిటిని సిద్ధపరచినాడు.
    • make room or stand back వొత్తండి, యెడము విడవండి, తొలగిండి.
    • make room or remove these things యీ స్థలమును వోరిశలు చేయండి.
    • he made room for me in his bed వాడి పడకలో నాకు యెడమిచ్చినాడు.
    • the ship made sail ఆ వాడ బయలు దేలినది.
    • he made a secret of this దాన్ని దాచినాడు.
    • I will make shift with this table యీ మేజాతోనే గడుపుకొంటాను.
    • he made shipwrek వాడి పుట్టి ముణిగినది.
    • to make sour పులియబెట్టుట.
    • you may make sure of the money రూకలు దొరుకునని గట్టిగానమ్ము.
    • I made sure of your coming మీరు వస్తారని నిశ్చయముగా యెంచుకొనివుంటిని.
    • I now make sure of his friendship యింతలో అతడు నాకు స్నేహితుడుకాబోతాడని నిశ్చయమగా నమ్మియుంటిని.
    • he made sure of the purchase అది తనకు లభ్యమౌననుకొన్నాడు.
    • to make tea of coffee తేనీళ్లు సిద్ధము చేసుట.
    • he made up a bond వొక పత్రమును సృష్టించినాడు, కల్పించినాడు.
    • he madeup matters or the quarrel రాజీచేసినాడు, సమాధానము చేసినాడు.
    • he made up his mind to sell the house యింటిని అమ్మేటట్టు నిశ్చయించుకొన్నాడు.
    • its utility will make up for its difficulty కష్టానికి తగిన ఫలముకలుగును.
    • he made up his account with merchants ఆ వర్తకుల దగ్గెరలెక్క తీర్చుకొన్నాడు.
    • he made use of fond language ముద్దుమాట లాడినాను.
    • he made use of wax in this దీంట్లో మయినమును వుపయోగించినాడు.
    • formely they made use of bows and arrows in war పూర్వకాలమందు యుద్ధములోధనుర్బాణములను వాడినారు.
    • they made war with the French ప్రాంసువారితో యుద్ధము చేసినారు.
    • to make water వుచ్చపోసుట, లఘుశంకచేసుట.
    • make way దోవతియ్యి, దోవవిడువుము.
    • he made his way throught the forest అడవిని పడిపోయనాడు.
    • the thieves made their way into my house మా యింట్లో దొంగలు చొరబడ్డారు.

    మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

    1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=make&oldid=937309" నుండి వెలికితీశారు