run

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, నామవాచకం, పరిగెత్తుట.

 • the lines run smoothly ఈ పద్యము లలితముగా వున్నది, సరళముగా పారుతున్నది.
 • when the silver ran వెండి కరిగే టప్పటికి.
 • this paper runs యీ కాకితము వూరుతున్నది.
 • they say madness runs in that family ఆ వంశములో అందరికి కొంచెము వెర్రి కద్దని అంటారు.
 • the river runs slowly యేట్లో నీళ్ళు తిన్నగా పారుతున్నది.
 • the river runs westwards యేరు పశ్చిమ వాహినిగా వున్నది.
 • we were running south మా వాడ దక్షిణముగా పోతూ వుండినది.
 • this road runs, northwards యీ బాట వుత్తరముగా పోతున్నది.
 • this story runs that he conquered them వాండ్లను జయించినాడట, వాండ్లను జయించినాడని మాట కద్దు.
 • I know the story that runs in your head నీకు అప్పుడప్పుడు తోచే మాట నాకు తెలుసును.
 • they ran after the thieves దొంగలను వెంబడించి పరిగెత్తినారు.
 • the ship ran around ఆ వాడ దరితట్టినది.
 • the bull ran at him ఆ యెద్దు వాణ్ని పొడవబోయినది.
 • he ran away వాడు పారిపోయినాడు.
 • they have run away వాడు పారిపోయినాడు.
 • they have run away with the story that the man is still alive వాడు యింకా బ్రతికి వున్నాడనే పిచ్చికధను నమ్ముకొని వున్నారు.
 • his blood ran cold at hearing this దీన్ని విని వాని గుమడె ఝల్లుమన్నది.
 • the sweat run down his face వాడి ముఖములో చెమట వడిసినది, చెమటనీళ్ళు కారినది.
 • he ran from one subject to another వొక సంగతిని విడిచి మరి వొకటి చెప్పినాడు.
 • the sea runs high today సముద్రములో నేడు అలలు అధికము.
 • words ran very high between them వారిద్దరికి మాటలు నిండా పొడిగినవి.
 • he ran in debt అప్పుల వాడైనాడు.
 • they ran off వాండ్లు పారిపోయిరి.
 • he ran off with it దాన్ని లంకించుకొని పారిపోయినాడు.
 • the work runs on still ఆ పని యింకా జరుగుతున్నది, నడుస్తున్నది.
 • the ship ran on a rock ఆ వాడ కొండకు తగిలినది.
 • at time runs on కాలక్రమేణ, దినాల పేరట.
 • the water ran out నీళ్ళు వడిశిపోయినది, నీళ్ళు తీసిపోయినది.
 • the money ran out very fast రూకలు త్వరలో వ్రయమైపోయినవి.
 • he ran over thepaper ఆ కాకితమును పార చూచినాడు.
 • the water ran over the field ఆ పొలము నీళ్ళల్లో ముణిగినది.
 • the vine ran over the wall ఆ తీగెలు గోడ మీద అల్లినవి.
 • the water ran over the banks నీళ్ళు కట్ట పోర్లిపోయినది.
 • he ran over the different heads of the indictmentఆ ఫిర్యాదును సంగ్రహముగా చెప్పినాడు, టూకిగా చెప్పినాడు.
 • the sand runs slowly through the hour glass యిసుక గడియారములో యిసుక తిన్నగా జారుతున్నది.
 • he ran through his whole property within one year వొక సంవతసరములో ఆస్తినంతా పాడుచేసినాడు.
 • he ran through many dangers వాడికి అనేక గండములు గడిచినవి.
 • these indigo ran to seed యీ నీలిచెట్లు యెన్ను విడిచినది, అనగా యికను పనికిరాదని భావము.
 • the plantain trees run up fast అరిటిచెట్లు వడిగా పెరుగుతవి, శీఘ్రముగా పెరుగుతవి.
 • the monkey ran up the rope ఆ కోతి తాడు పట్టుకొని యెక్కినది, పాకినది.
 • her mind was running upon her child దాని మనసంతా బిడ్డ మీద వుండినది.

క్రియ, విశేషణం, దూర్చుట, పొడుచుట, గుచ్చుట.

 • he run his head against mine వాడి తలను నా తల మీద తాకించినాడు.
 • he ran his horse against mine వాడి గుర్రము నా గుర్రము మీద వచ్చి పడ్డది.
 • (in racing) వాడి గుర్రమును నా గుర్రమనుతో కూడా పందెమునకు విడిచినాడు.
 • the bull ran his head at me and wounded me ఆ యెద్దు నన్ను పొడిచి గాయము చేసినది.
 • they ran him down or reviled him వాణ్ని దూషించినారు.
 • he ran the gauntlet సాహసము చేసినాడు.
 • he ran a pin itno his hand వాడి చేతిలో సూది గుచ్చుకొన్నాది, సూదితో పొడుచుకొన్నాడు.
 • he ran the lead into balls ఆ సీసమును గుండ్లుగా పోసినాడు.
 • he ran a splinter into his hand వాడి చేతిలో పేడు గుచ్చుకొన్నది.
 • he ran a muck వెర్రి సాహసము చేసి కత్తి యెత్తుకొని ప్రాణమునకు తెగించి బైలుదేరినాడు, యీలాగంటి వాడు అడ్డము వచ్చిన వాండ్లను చంపి తుదకు తానున్ను చంపబడుతాడు.
 • In doing this he ran a risk of killing the childs దీన్ని చేయడములో ఆ బిడ్డను చంపక తప్పినాడు.
 • he ran the sword through her heart ఆ కత్తిని దాని రొమ్ములో దూయపొడిచినాడు.
 • he ran the rope through the ring ఆ వలయములో తాటిని దూర్చినాడు.
 • she ran her fingers through her hair and knotted it తలగీరి కొప్పు వేసుకొన్నది.
 • he ran up a long account there వాడి మీద నిండా లెక్క మోశినది.
 • he ran up a long account against me నా మీద నిండా లెక్క మోపినాడు.
 • he ran the house up in six months ఆరు నెలలో యింటిని త్వరగా కట్టి తీర్చినాడు.
 • to run goods or smuggleసుంకము చెల్లించకుండా సరుకును దొంగతనముగా తీసుకొనిపోవుట.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=run&oldid=943110" నుండి వెలికితీశారు