Jump to content

up

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

క్రియా విశేషణం, and prepo. పైన, మీద, మీదికి, పైకి, నిండా, తీరా.

 • the porcupine bristled up ముండ్ల పంది తన శరీరము యొక్క ముండ్లనంతా జలపరించుకొన్నది, నిక్కపొడుచుకొన్నది.
 • before the sun was up సూర్యోదయాత్పూర్వము.
 • these plants are quickly up యీ చెట్లు శ్రీఘ్రములో పెరుగుతవి.
 • from his youth up చిన్ననాటనుంచి, బాల్యాత్ర్పభృతి.
 • when his blood was up వాడికి కోపము వచ్చినప్పుడు,వాడు రేగినప్పుడు.
 • his credit is up వాడి యందు నమ్మకము తప్పినది.
 • he is awake but he is not yet up నిద్ర మేలుకొన్నాడు గాని యింకా పడక విడిచి లేవలేదు.
 • he is up పడక విడిచి లేచివున్నాడు.
 • he was up all night వాడు రాత్రి అంతా పండుకోలేదు.
 • the game is up with him వాడి పని తీరినది, వాడు చెడిపోయినాడు.
 • they are always upearly వాండ్లు యెప్పుడూ పెందలకాడే లేస్తారు.
 • is your father up ? నీ తండ్రి లేచినాడా, పడక విడిచి యివతలికి వచ్చినాడా.
 • the water was up to the waist మొలమట్టు నీళ్లుగా వుండినది.
 • he is up to any thing పాట్ల మారిగా వున్నాడు, కడగండ్లుపడ్డవాడుగా వున్నాడు.
 • up to that day ఆ దినము వరకు.
 • up to this time యిదివరకు.
 • he isup stairs మిద్దె మీద వున్నాడు.
 • up with the tent డేరా వేయండి.
 • up with the flad జండా వేయి.
 • up with it దాన్ని పైకి తొయ్యి.
 • he came up to the door యింటి వద్దికి వచ్చినాడు, యిల్లు చేరినాడు.
 • come up పైకిరా.
 • to eat up తినివేసుట.
 • he drew up an account వొక లెక్క సిద్ధపరచినాడు.
 • fill the jar up ఆ జాడిని నించు.
 • when he got upవాడు లేచేటప్పటికి.
 • he gave up the business ఆ పనిని మానుకొన్నాడు.
 • he is goneup the country నాటుపురానికి పోయివున్నాడు.
 • he is gone up పైకి పోయి వున్నాడు.
 • he went up the hill కొండ మీదికి యెక్కినాడు.
 • he went up to them వాండ్ల దగ్గిరికిపోయినాడు.
 • he laid up the corn ధాన్యమును కట్టిపెట్టినాడు, చేర్చిపెట్టినాడు.
 • they made up a story వొక కథను కట్టి విడిచినారు, కల్పించినారు.
 • they made up the quarrel సమాధానపడ్డారు, రాజి అయినారు.
 • I added some wood to make up a load వొక మోపు కావడానికి కొన్ని కట్టెలను చేర్చినాను.
 • at last they made up the affair తుదకు రాజి అయినారు.
 • pack them up వాటిని మూటలుగా కట్టు.
 • to pluck up or pull up పీకి వేసుట, పెరుకుట.
 • they plucked up courage and came forward ధైర్యము తెచ్చుకొని బయిలుదేరినారు.
 • to shut up మూశివేసుట.
 • he shut up the gate ఆ వాకిలికి అడ్డముగా గోడపెట్టి వేసినాడు.
 • he shut up the shop అంగడి యెత్తివేసినాడు.
 • the water coming from the river shut up the road ఆ యేట్లో నీళ్ళు వచ్చినందున ఆ దారి మూత పడిపోయినది.
 • to sum up వెరశికట్టుట.
 • speak up బిగ్గరగా మాట్లాడు.
 • to tear up చించివేసుట, పీకివేసుట.
 • she threw the ball up or tossed it up ఆ చెండు యెగరవేసినాడు.
 • he tied up the cow ఆవును కట్టినాడు.
 • he vomited up కక్కినాడు, వమనము చేసినాడు.
 • he was walking up and down ఇటు అటు తిరుగుతూవుండినాడు.
 • the garden is all up and down ఆ తోట అంతా మిట్టలు పల్లాలుగా వున్నది.
 • his writing is all up and down వాడు కొక్కిరి బిక్కిరిగా వ్రాస్తాడు.
 • the ups and downs of life హానివృద్ధులు, మంచిచెడు, కీడుమేలు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=up&oldid=948757" నుండి వెలికితీశారు