అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/బ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
పురుషుల పేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
బ...బకకౌ ...బఖఖౌ ...బగగౌ ...బఘఘౌ ...బఙఙౌ ...బచచౌ ...బఛఛౌ ...బజజౌ ...బఝఝౌ ...బఞఞౌ ...బటటౌ ...బఠఠౌ ...బడడౌ ...బఢఢౌ ...బణణౌ ...బతతౌ ...బథథౌ ...బదదౌ
...బధధౌ ...బననౌ ...బపపౌ ...బఫఫౌ ...బబబౌ ...బభభౌ ...బమమౌ ...బయయౌ ...బరరౌ ...బలలౌ ...బవవౌ ...బశశౌ ...బషషౌ ...బససౌ ...బహహౌ ...బళళౌ ...బక్షక్షౌ ...బఱఱౌ

[<small>మార్చు</small>]

బంగారప్ప --
బంగారయ్య --
బంగార్రాజు --
బలరామ్ --
బలరాముడు --
బాపు --
బాపూజీ --
బాబయ్య --
బాబీ --
బాబు --
బాలకృష్ణ --
బాలగంగాధర్ --
బాలచందర్ --
బాలచంద్రన్ --
బాలచంద్రుడు --
బాలయ్య --
బాలరాజు --
బాలసుందరశాస్త్రి --
బాలసుబ్రహ్మణ్యం --
బాలాజీ --
బ్రహ్మ --
బ్రహ్మం --
బ్రహ్మనాయుడు --
బ్రహ్మన్న --
బ్రహ్మయ్య --
బ్రహ్మానందం --
బ్రియాన్ --
బ్రూస్ --
బెంజమిన్ --