అనువాదాలు

విక్షనరీ నుండి

A[<small>మార్చు</small>]

B[<small>మార్చు</small>]

C[<small>మార్చు</small>]

D[<small>మార్చు</small>]

E[<small>మార్చు</small>]

 1. express = త్వరితగతి, శీఘ్రగతి.

I[<small>మార్చు</small>]

J[<small>మార్చు</small>]

K[<small>మార్చు</small>]

L[<small>మార్చు</small>]

M[<small>మార్చు</small>]

N[<small>మార్చు</small>]

O[<small>మార్చు</small>]

P[<small>మార్చు</small>]

Q[<small>మార్చు</small>]

R[<small>మార్చు</small>]

S[<small>మార్చు</small>]

T[<small>మార్చు</small>]

U[<small>మార్చు</small>]

V[<small>మార్చు</small>]

X[<small>మార్చు</small>]

Y[<small>మార్చు</small>]

Z[<small>మార్చు</small>]

 1. Phone:-దూరభాషిణి.
 2. Computer:-మేధిని మేదస్విని గణితిని.
 3. phone:-దూరవాణి.
 4. cell phone:-హస్తవాణి ,హస్తభాషిణి.
 5. log in ప్రవేశించు
 6. web;-సాలెగూడు
 7. net;-వల, అంతర్జాలం, విహారిణి
 8. mail;-లేఖ
 9. email;-విద్యుల్లేఖ
 10. file;-దస్తావేజు
 11. upload;-ఎగుమతి
 12. -download;-దిగుమతి
 13. bus;-బృహత్‌వాహిని.
 14. car;-లఘువాహిని.
 15. link;-బంధం,సంధించు
 16. bus;- బృహత్వాహిని
 17. car;- లఘు వాహిని
 18. lorry;- వస్తువాహిని.
 19. net friend (female):- ఆకాశ స్నేహితురాలు (ఆడ)
 20. net friend (male):- ఆకాశ స్నేహితుడు (మగ)
 21. net friends:- ఆకాశ స్నేహితులు
 22. net friendship:- ఆకాశ స్నేహం
 23. Voicemail= శబ్ధ సందేశం, గాత్ర సమాచారం, గాత్ర సందేశం, శబ్ధ సమాచారం
 24. voice bank = శబ్ధ నిధి, గాత్ర నిధి.
 25. voice message = శబ్ధ సందేశం, గాత్ర సందేశం.