అలంకరించాడు

విక్షనరీ నుండి
  1. అలంకరించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష పుఃలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.