అలంకరించాను

విక్షనరీ నుండి
  1. అలంకరించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.