అలంకరించాము

విక్షనరీ నుండి
  1. అలంకరించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష బహువచన భూతకాల రూపం.