అలంకరించావు

విక్షనరీ నుండి
  1. అలంకరించు క్రియ యొక్క మధ్యమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.