అహికుండలన్యాయం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అహికుండలన్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.

అహి శబ్దం అన్ని రూపాల్లో ఉన్న సర్పాన్ని తెలుపుతుంది. కుండల శబ్దం చుట్టుగా చుట్టుకోవడమనే రూపవికారభేదాన్ని తెలుపుతుంది. ఒక వస్తువే వికృతి పొందడంవల్ల వేరుగా వ్యవహరింపబడుతుంది.