ఆలోచించాను

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఆలోచించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.