చెప్పింది

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చెప్పు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.