ఆమ్రేడితములు

విక్షనరీ నుండి
(జంటపదాలు నుండి దారిమార్పు చెందింది)
 1. గలగల.
 2. జలజల.
 3. భగభగ.
 4. గబగబ.
 5. కిలకిల.
 6. విడివిడి.
 7. కళకళ.
 8. తళతళ.
 9. పకపక.
 10. నవనవ.
 11. గుసగుస.
 12. మిసమిస.
13.రుసరుస
14. వెలవెల
15. విలవిల
16. టకటక
17. డబడబ