బా అక్షరము ఆదిగా గల పదములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బా అక్షరము ఆదిగా గల పదములు[<small>మార్చు</small>]

 1. బాంచ
 2. బాండీ
 3. బాంధవుడు
 4. బాంధవ్యము
 5. బాకా
 6. బాకీ
 7. బాకీదారు
 8. బాకు
 9. బాగా
 10. బాగు
 11. బాగుండు
 12. బాగుచేయు
 13. బాగుపడు
 14. బాగోగులు
 15. బాజా
 16. బాజాభజంత్రీలు
 17. బాట
 18. బాటసారి
 19. బాడి
 20. బాడిస
 21. బాడుగ
 22. బాణము
 23. బాణలి
 24. బాణసంచా
 25. బాణామతి
 26. బాణీ
 27. బాణుడు
 28. బాతు
 29. బాదం
 30. బాదంకాయ
 31. బాదరాయణుడు
 32. బాదామి
 33. బాదు
 34. బాధ
 35. బాధ్యత
 36. బాన
 37. బానకడుపు
 38. బానపొట్ట
 39. బానిస
 40. బానిసత్వం
 41. బాపడు
 42. బాపన
 43. బాపనోడు
 44. బాపు
 45. బాబా
 46. బాబాయి
 47. బాబు
 48. బామ్మ
 49. బారసాల
 50. బారికి
 51. బారు
 52. బారువడ్డి
 53. బారెడు
 54. బార్లా
 55. బాలకుడు
 56. బాలభానుడు
 57. బాలలు
 58. బాలశిక్ష
 59. బాలాజి
 60. బాలారిష్టము
 61. బాలింత
 62. బాలిక
 63. బాలుడు
 64. బాల్చీ
 65. బాల్యము
 66. బాల్యావస్థ
 67. బావ
 68. బావి
 69. బావుటా
 70. బావురుపిల్లి
 71. బావురుమను
 72. బాష్పము
 73. బాష్పవాయువు
 74. బాష్పీభవనం
 75. బాస
 76. బాసట
 77. బాసికము
 78. బాసికాలు
 79. బాసిపట్టు
 80. బాహాటము
 81. బాహాబాహీ
 82. బాహుళ్యము
 83. బాహువు
 84. బాహ్యము
 85. బాసిక