వాడుకరి:Palagiri

విక్షనరీ నుండి


విక్షనరీలో మీరు చేసిన అద్వితీయ కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పతకం సమర్పిస్తున్నాను (ఆలస్యమైనందుకు అన్యధా భావించకండి).జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్