విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/Recycled pages/మార్చి

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
« ఫిబ్రవరి

/Archive/2021/ఫిబ్రవరి

మార్చి

/Archive/2021/మార్చి

ఏప్రిల్ »

/Archive/2021/ఏప్రిల్

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day }}

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day | audio=En-uk-{{subst:PAGENAME}}.ogg }}

1[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 1

2[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 2

3[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 3

4[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 4

5[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 5

6[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 6

7[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 7

8[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 8

9[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 9

10[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 10

11[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 11

12[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి12

13[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 13

14[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి14

15[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 15

16[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 16

17[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 17

18[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 18

19[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 19

20[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 20

21[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 21

22[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 22

23[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 23

24[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 24

25[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 25

26[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 26

27[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 27

28[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 28

29[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 29

30[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 30

31[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/మార్చి 31