విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/Recycled pages/ఫిబ్రవరి

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
« జనవరి

/Archive/2022/జనవరి

ఫిబ్రవరి

/Archive/2022/ఫిబ్రవరి

మార్చి »

/Archive/2022/మార్చి

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day }}

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day | audio=En-uk-{{subst:PAGENAME}}.ogg }}

1[<small>మార్చు</small>]

నాన్న * తండ్రి * బాపు * అయ్య * అబ్బ జనకుడు * పిత * నాన్నగారు * డాడీ

2[<small>మార్చు</small>]

గురువు

3[<small>మార్చు</small>]

4[<small>మార్చు</small>]

తర్పణము

5[<small>మార్చు</small>]

పండుగ

6[<small>మార్చు</small>]

ప్రాణం , ప్రాణము

7[<small>మార్చు</small>]

జననం

8[<small>మార్చు</small>]

ఆత్మ

9[<small>మార్చు</small>]

జీవితం

10[<small>మార్చు</small>]

శుక్రవారము

11[<small>మార్చు</small>]

చవితి

12[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 12

13[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 13

14[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 14

15[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 15

16[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 16

17[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 17

18[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 18

19[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 19

20[<small>మార్చు</small>]

మహాశివరాత్రి

  • మాసశివరాత్రి ప్రతి నెల బహుళ చతుర్దశి రోజు పవిత్రమైనదిగా జరుపుకుంటారు.

21[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 21

22[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 22

23[<small>మార్చు</small>]

నెల

24[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 24

25[<small>మార్చు</small>]

వ్రతము

26[<small>మార్చు</small>]

జయంతి

27[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 27

28[<small>మార్చు</small>]

దర్జీ

29[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి29