విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము/Recycled pages/జనవరి

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
« డిసెంబర్

/Archive/2021/డిసెంబర్

జనవరి

/Archive/2021/జనవరి

ఫిబ్రవరి »

/Archive/2021/ఫిబ్రవరి

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day }}

{{wotd | theWord | p.o.s. | Definition | month | day | audio=En-uk-{{subst:PAGENAME}}.ogg }}

1[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 1

2[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 2

3[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 3

4[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 4

5[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 5

6[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 6

7[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 7

8[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 8

9[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 9

10[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 10

11[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 11

12[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 12

13[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 13

14[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 14

15[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 15

16[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 16

17[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 17

18[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 18

19[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 19

20[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 20

21[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 21

22[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 22

23[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 23

24[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 24

25[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 25

26[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 26

27[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 27

28[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 28

29[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 29

30[<small>మార్చు</small>]

విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /జనవరి 30

31[<small>మార్చు</small>]

అమ్మ