విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 18

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కథను నృత్య సంప్రదాయంలో వివరించే కథాకళి నృత్యము

కథ     నామవాచకము


  • నిజంగా లేక వూహించిన సంఘటనల వృత్తాంతము.