విక్షనరీ:నేటి పదం

విక్షనరీ నుండి

నేటి పదం పథకం ద్వారా విక్షనరీలోని పదాలను రోజుకొకటి చొప్పున ముఖపేజీలో ప్రదర్శించటం జరుగుతుంది. దీని నిర్వహణకి బాధ్యత తీసుకునేందుకు ఒకరిద్దరు ముందుకు వస్తే ముఖపత్రపేజీలో రోజూ ఒక పదం ప్రదర్శించడం చేయవచ్చు.

నేటి పదం 3 డిసెంబరు 2023
నేటి పదం

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు