విక్షనరీ:నేటి పదం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేటి పదం పథకం ద్వారా విక్షనరీలోని పదాలను రోజుకొకటి చొప్పున ముఖపేజీలో ప్రదర్శించటం జరుగుతుంది. దీని నిర్వహణకి బాధ్యత తీసుకునేందుకు ఒకరిద్దరు ముందుకు వస్తే ముఖపత్రపేజీలో రోజూ ఒక పదం ప్రదర్శించడం చేయవచ్చు.

Writing star.svg

నేటి పదం 8 ఫిబ్రవరి 2023
నేటి పదం

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు