విక్షనరీ:నేటి పదం

విక్షనరీ నుండి

నేటి పదం పథకం ద్వారా విక్షనరీలోని పదాలను రోజుకొకటి చొప్పున ముఖపేజీలో ప్రదర్శించటం జరుగుతుంది. దీని నిర్వహణకి బాధ్యత తీసుకునేందుకు ఒకరిద్దరు ముందుకు వస్తే ముఖపత్రపేజీలో రోజూ ఒక పదం ప్రదర్శించడం చేయవచ్చు.

నేటి పదం 28 మే 2024
నేటి పదం

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు