విక్షనరీ:నేటి పదం/ప్రతిపాదనలు

విక్షనరీ నుండి

ప్రస్తుతం అక్షరమాల వరుసలో పదాలు నిర్ణయించబడుతున్నాయి., చాలా పద వ్యాసాలు ముఖపత్రంలో ప్రదర్శించదగిన స్థాయిలో లేవు. వీటిని అభివృద్ధిపరచాలి. ప్రదర్శనకు రెండు వారాల ముందు పదాలను ఖరారుచేస్తే మంచిది.

12

టెంకాయ వాడబడింది. కాని అక్షరాలతో(గుణింతాలతో కాక) ప్రారంభమయ్యే పదాలు వాడితే బాగుంటుంది. టమాట పరిశీలించగలరు

13

ఠ తో ప్రారంభమయ్యే పదాలు లేవు. కంఠము ఠంకారము అనే పదము ఉంది. ఠంకసాల పరిశీలించ వచ్చునేమో గమనించండి. ఠవణి= (విశేషణము) అర్థము = పొట్టివాడు, పొట్టిది ) మూలం: తెలుగు నిఘంటువు:

14

డప్పు ,

15

ఢమరుకం ధోలము అనగా డోలు అని అర్థము

16 ణ

జీవకణము

17

తండ్రి తంబుర అనగా శృతికొరకు ఉపయోగించుతంత్రీ వాధ్యము తంతునాభము అనగా సాలె పురుగు అని అర్థం. తంత్రి అనగా ఉభయార్థ సాధకమైన ఉపాయము. మరియు త్రాడు. మొదలగునవి. వీణ తంత్రి.. / తగణము నీటిని తెచ్చుటకు ఉపయోగించు తోలు సంచి.

18

కథ

19

దంతము

20

ధవళము

21

నక్షత్రము

22

పలక

23

ఫలము

24

బకము

25

భరిణ

26

మధుపం

27

యముడు

28

రథము

29

లవంగము

30

వల

1 శ
శరము
2 ష
షట్కోణము
3 స
సంచి
4 హ
హంస
5 ‌‌ళ
కళ
6 క్ష
క్షయ
7 ఱ
ఱంపం
గుణింతాలు, వత్తులు అధారంగా ప్రతిపాదించబడింది.
8
కా: కాకి
9
కి: కిటికీ
10
కీ: కీలు
11
కు: కుక్క
12
కూ: కూర
13
కె: కెంపు
14
కే: కేశము
15
కై: కైకేయి
16
కొ: కొండ
17
కో: కోడి
18
కౌ: కౌముది
19
కం: కంఠము
20
కః
21
క వత్తు
22
ఖ వత్తు
23
గ వత్తు
24
ఘ వత్తు
25
ఞ వత్తు
26
చ వత్తు
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
గా: గారడి
15
గిలక
16
గీత
17
గురుతు
18
గూడు
19
గెలుపు
20
గేలి
21
గైకొనుట
22
గొడుగు
23
గోడవ
24
గౌను
25
గంట
26
గః
27
28
29
30
31

సెప్టెంబర్[<small>మార్చు</small>]

అక్టోబర్[<small>మార్చు</small>]

డిసెంబర్[<small>మార్చు</small>]

1 భగవంతుడు
2 పండు
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20