విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 2

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సమ షడ్భుజిలోని ఆరు కోణాలు

షట్కోణము     నామవాచకము


ఆరు కోణాలు గలది. hexagon