విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 22

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖాదీ దుస్తులలో గాంధీజీ.

ఖాదీ     నామవాచకము


ఖాదీ అంటే రాట్నంతో నూలు వడికి నేయమడిన వస్త్రం.