విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 4

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జంట హంసలు

హంస     నామవాచకము


  1. నీటిపై ఆవాసముండే పక్షి , మరాళము, swan
  2. అంచ, ఒక తెగ యోగి, పరమాత్మ, తెల్ల గుర్రం, మంత్రాలలో ఒకటి, అజపా మంత్రం, శరీరంలోని వాయువులలో ఒకటి, మాత్సర్యం, శ్వేతగరుత్తువు. నీళ్లువిడిచి పాలుద్రాగే పక్షి.
  3. పోయే, పరిశుద్ధమైన, హంసం