విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 7

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఱంపం

ఱంపం     నామవాచకము


కోయుటకు వాడే సాధనం, రంపం, saw