విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 17

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మోదుగాకువిస్తరి

మోదుగాకువిస్తరి     నామవాచకం


మోదుగాకులతో చేసిన విస్తరి.