విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 24

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యొక్క     ప్రత్యయము
శేషషష్ఠి యందువచ్చెడి ప్రత్యయము(రాజుయొక్క,వనము యొక్క,వారియొక్క ఇత్యాదులు.)