సాధించాడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సాధించు క్రియ యొక్క ప్రథమ పురుష పుల్లింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.