సాధించారు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సాధించు క్రియ యొక్క మధ్యమ మరియు ప్రథమ పురుష బహువచన భూతకాల రూపం.