అనాధ పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

కింది పేజీలకు విక్షనరీలోని ఏ ఇతర పేజీ నుండి కూడా లింకులు లేవు లేదా ఇవి మరే ఇతర పేజీలోనూ కలపబడలేదు.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. "అంగడమునుబట్టి గొడ్డు - వంగడమునుబట్టి బిడ్డ."
 2. "ఇచ్ఛేష్యమాణసమభివ్యాహారే"
 3. "బుజుమార్గేణ సిధ్యతి" అను న్యాయము
 4. "సహైవ దశభిః పుత్త్రైర్భారం వహతి గర్దభీ" న్యాయము
 5. "స్వవిషమూర్ఛితో భుజంగ ఆత్మనమేవ దశతి" న్యాయము
 6. 1. గారపండు. 2. గారపువ్వు.
 7. 10లు
 8. 111-1
 9. 144వ సెక్షన్
 10. 14 మన్వంతరాలు
 11. 2-8-8-8-4
 12. 720
 13. Abraham men
 14. Abram men
 15. Almighty
 16. Ambala
 17. Ammonium
 18. Appendix:Mathematics
 19. Aquila
 20. Booth
 21. CH₃COOH
 22. D-fructose
 23. D-glucose
 24. DEMU
 25. DMU
 26. ECML
 27. ECS
 28. EMU
 29. Epiglottis
 30. Eurostar
 31. FOC
 32. FRL
 33. Geoid
 34. Glottis
 35. III
 36. Improvisation
 37. KAKI
 38. Kielce
 39. L-glucose
 40. Laos
 41. Laotian
 42. Latvia
 43. Matala angadi
 44. Mesoamerica
 45. Minuend
 46. Ostrowiec Świętokrzyski
 47. Rzeszów
 48. Sattenapalli Manoj
 49. Subtrahend
 50. Telugish

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.