విక్షనరీ:ఈ రోజు పదము /ఫిబ్రవరి 1

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాన్న * తండ్రి * బాపు * అయ్య * అబ్బ జనకుడు * పిత * నాన్నగారు * డాడీ