విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 అక్టోబరు 31

విక్షనరీ నుండి

తెలుగు     నామవాచకం
భారత దేశములోని దక్షిణ ప్రాంతమునకు చెందిన ఒక భాష