విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూన్ 2

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంజక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఔషధములు.

ఔషధము     నామవాచకము


అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టి ఉపశమనము కలిగించేది.