విక్షనరీ:మూలస్వరూపం/ రూపం1

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ రూపం లక్షణాలు
  • విభాగాలను కుదించటం
  • భాషా విభాగాలను ఒక లైనుకే పరిమితం
  • భాషా విభాగం-> అర్థం ->పర్యాయపదాలు->వ్యతిరేఖపదాలు->వుత్పత్తిపదాలు->మూలాలు, వనరులు
  • వ్యుత్పత్తిపదాలకు మాత్రమే మరల పేజీలు చేయటం
  • ఏ విభాగానికైనా సమాచారం లేకపోతే ఆ విభాగం శీర్షిక కనబడదు

ఉదాహరణ:Wiktionary:మూలస్వరూపం/ రూపం1/అమ్మ

లాభాలు
  • ప్రస్తుత ( ఏప్రిల్ 2012) కూర్పుకన్న మెరుగు
  • పర్యాయపదాలు, వ్యతిరేఖపదాలు, వుత్పత్తిపదాలు వుండటం వలన పదానికి సంబంధించిన మరింత వివరము వుంది
నష్టాలు
  • క్లిష్టత ఇంకావుంది.