break

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

నామవాచకం, s, తెంపు, భంగము, బీటిక, గండి, సందు.

 • Before the break of day తెల్లవారక మునుపు.
 • at midnight there was a break of moonlight అర్ధరాత్రి లో కొంచెము వెన్నెల ల వచ్చినది.
 • or stop, pause నిలుపు.
 • for teaching a horse గుర్రాన్ని మరపడానకు కట్టేబండి.
 • a break training cattle బారకాడి.

క్రియ, నామవాచకం, పగులుట, విరుగుట, తెగుట, చిట్లుట, చితుకుట.

 • the cup broke in pieces ఆ గిన్నె తునకతునకలైనది.
 • the stick broke to pieces ఆ కర్ర తునక తునకలైనది.
 • after he had broken with them వాండ్లకున్ను వీడికిన్ని విరోధము వచ్చిన తరువాత.
 • his health is breaking నానాటికి కృశిస్తున్నాడు.
 • he is much broken శుష్కించినాడు, కృషించినాడు.
 • I think his heart will break with grief వాడి మనసు వ్యాకులముతో కుంగిపోవును.
 • When the clouds broke మేఘములు విచ్చిపొయ్యేటప్పటికి.
 • the horse broke away from me నా చేతిలోనుంచి గుర్రము విడిబడి పారిపోయినది.
 • when the boil brokeగెడ్డ పగిలి నప్పుడు.
 • when the dawn broke తెల్లవారేటప్పటికి.
 • before morning broke తెల్లవారక మునుపు.
 • the table broke down మేజా విరిగినది.
 • the branch broke down కొమ్మ విరిగినది.
 • the horse broke down ఆ గుర్రముడీలుపడిపోయినది.
 • he broke forth into song పాడసాగినాడు.
 • he broke forthinto abuse తిట్టసాగినాడు.
 • Sounds of music broke from the house ఆ యింట్లోనుంచి వాద్యఘోషము వింటున్నది.
 • When the thieves break in or break through దొంగలు జొరబడేటప్పటికి.
 • the horse broke loose ఆ గుర్రము తెంచుకొన్నది, వడబడ్డది.
 • here the river breaks off యిక్కడ ఆ యేరు చీలుతుంది.
 • they broke out of prison జెయిలులో నుంచి తప్పించుకొని పోయినారు.
 • the blood broke out నెత్తురు వచ్చినది.
 • I struck the tree the milk broke out ఆ చెట్టును కొట్టినాను పాలు వచ్చినది.
 • a fire broke out in the market అంగడి వీధిలో నిప్పు బయలుదేరినది, అనగా అంగడి వీధి తగులుకొన్నది.
 • Last year a war broke out పోయిన సంవత్సరము ఒక యుద్ధము ఆరంభమైనది.
 • a quarrel broke out ఒక జగడము పుట్టినది.
 • when the disease broke out in the town ఆ వూరిలో ఆ రోగము కనిపించినప్పుడు.
 • the small pox broke out అమ్మవారు పోసినది.
 • he broke out in a rage వాడికి ఆగ్రహము వచ్చినది.
 • thieves have broken out in this neighbourhood యీ ప్రాంత్యములో దొంగలు బయలుదేరినారు.
 • when the sun broke out మబ్బువిడిచియెండకాశేటప్పటికి.
 • prickly heat broke out చెమరకాయలు లేచినవి.
 • White-ants have broken out here చెదుళ్ళు బయలుదేరినవి.
 • when the suns rays broke out through the darkness సూర్య కిరణములచేత చీకటి విచ్చేటప్పటికి.
 • the school or assembly broke up పళ్ళికూటము, లేక, సభకలిసి పోయినది.
 • when the village broke upon my view ఆ వూరు నాకు కండ్లపడేటప్పటికి.

క్రియ, విశేషణం, పగలకొట్టుట, విరగకొట్టుట, విరుచుట, తెంచుట.

 • or to separate విభాగించుట.
 • he broke the school into four classes ఆ పల్లె కూటపు పిల్ల కాయలను నాలుగు భాగములు చేసినాడు.
 • the river broke its banks ఆ యేరుకట్టను తెంచుకొన్నది.
 • he broke the cord ఆ దారమును తెంచినాడు.
 • the blow broke his head ఆ దెబ్బకు వాడి తల పగిలినది.
 • If you say that again I will break your head మళ్ళీ అంటివంటే తల పగలకొట్టుతాను.
 • I never broke bread in his house నేను వాడిమట్లో వొకనాడున్ను భోజనము చేసినదిలేదు.
 • he did this to break the charm or spell దీన్ని చేసి ఆ మంత్రకట్టును విడిచినాడు.
 • there was a heap of grass underneath which broke his fall వాడు పడ్డందుకు కింద కసువువామివుండినందున దెబ్బ తిప్పినది.
 • Fever broke his health జ్వరముచేత వాడి వొళ్ళు చెడిపోయినది.
 • he is breaking his heart about her ఆమెను గురించి వ్యాకులముతో కుంగుతున్నాడు.
 • the horse has broken his knees ఆ గుర్రముపది మోకాళ్ళు కొట్టుకొని పోయినవి.
 • he broke his oath సత్యము తప్పినాడు.
 • he broke the rule సూత్రభంగము చేసినాడు.
 • I broke my shin నా కాలి గుర్రపు ముఖములో తగిలి గాయమైనది.
 • when he broke silence మాట్లాడేటప్పటికి.
 • he did not break silence వాడు నోరు తెరవలేదు.
 • this fever broke his strength యీ జ్వరము వాడి బలమును కుంగ కొట్టినది.
 • he was in doubt how to break the subject to her యీ సంగతిని ఆమెతో యెట్లా ప్రస్తాపము చేసేదని అనుమానిస్తూ వుండినాడు.
 • he broke it to pieces దాన్ని బద్దలు చేసినాడు.
 • to break wind పిత్తుట, తేణ్పువిడుచుట.
 • he broke his vow ప్రతిజ్ఞ తప్పినాడు.
 • he broke his word మాట తప్పినాడు.
 • they broke the wall down గోడను యిడియ గొట్టినారు.
 • to break in మరుపుట.
 • he broke the horse in to the carriage ఆ గుర్రమును బండికి మరిపినాడు.
 • the thieves broke into the house దొంగలు తలుపులు పగలకొట్టి, లేక, కన్నము వేసి యింట్లోకి దూరినారు.
 • to break off వించుట, విరగగొట్టుట.
 • he broke a branch off the tree ఆ చెట్టులో వొక కొమ్మ విరిచినాడు.
 • he broke open the letter ల కోటా పగల కొట్టినాడు.
 • he broke up the ground బీటిని తవ్వినాడు.
 • he broke up the school by noon మధ్యాహ్నము పిల్లకాయలను విడిచి పెట్టినాడు, పళ్ళికూటము కలిసి పోయినది.
 • he broke up his family సంసారాన్ని విచ్ఛిన్నము చేసినాడు.
 • his death broke up the school అతను చచ్చినందున పల్లె కూటము ఛిన్నాభిన్నమై పోయినది.
 • this will break you or cure you of telling stories యిందుచేత నీకు చాడి చెప్పే రోగము మానును.

క్రియ, విశేషణం, (add, to break ground i.e.to begin) ఆరంభము చేసుట, బైలుదేరుట.

 • To break the ice అనగా To begin మొదలు పెట్టుట, ప్రస్తావము చేసుట.
 • he broke ground in that business last year వాడు ఆ పనికి పోయిన సంవత్సరము ఆరంభించినాడు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=break&oldid=925181" నుండి వెలికితీశారు