give

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

 • (file)

  క్రియ, నామవాచకం, to yield or to sink.

  • లోబడుట.
  • వంగుట, కుంగుట.
  • give back తొలగివుండండి.
  • he gave into their plot వాండ్ల కుట్ర లో వీడున్ను కలిసినాడు.
  • he gave into their doctrines వాండ్ల మతము లో పడ్డాడు.

  క్రియ, విశేషణం, యిచ్చుట.

  • he gave no reason for his conduct వాడు చేసిన దానికి సమాధానము చెప్పలేదు.
  • he gave them abuseవాండ్లను తిట్టినాడు.
  • he gave an account of this placeయీ స్థలము ను వర్ణించినాడు.
  • he gave himself airs అహంకరించినాడు.
  • he gave no answer వాడు వుత్తరము చెప్పలేదు.
  • exercise gives appetiteతిరగడముచేత ఆకలిపుట్టినది.
  • he gave bail for her ఆమెకుపూటబడ్డాడు, ఆమెకు జమీను వుండినాడు.
  • to give battle యుద్ధము చేసుట.
  • after she gave birth to suspicion యిందువల్ల సందేహము పుట్టినది.
  • to give a blow దెబ్బ కొట్టుట.
  • will you give mea call to-morrow రేపు మా యింటికి రా.
  • he gave his command ఆజ్ఞాపించెను.
  • give him my compliments నా సలాము చెప్పు.
  • he gave consent to itదానికి సమ్మతించినాడు.
  • this gave him courage యిందుచేత వాడికిధైర్యము వచ్చినది.
  • he gives no credit to these stories ఆ పిచ్చిమాటలనునమ్మడు.
  • he gave a deposition in writing వాజ్మూలము వ్రాయించినాడు.
  • to give a disease రోగమునుతగిలించుట.
  • this gave them the disease యిందుచేత వాండ్లకు రోగము వచ్చినది.
  • he gave ear to them వాండ్లు చెప్పినదాన్నిఆలకించినాడు.
  • grinding gives an edge to the razor నూరడముచేత కత్తి కి పదును వస్తున్నది.
  • he gave them to the edge of the sword వాండ్లను కత్తిపాలు చేసినాడు.
  • he gave her an embrace దాన్నిలకౌగిలించుకున్నాడు.
  • he gave them employ వాండ్లను పనిలోపెట్టినాడు.
  • he gave evidence సాక్షి చెప్పినాడు.
  • give an example of this rule యీ సూత్రము నకు ఉదాహరణ చెప్పు.
  • he gave me a fallనన్ను పడద్రోసినాడు.
  • they gave him a flogging వాన్ని కొట్టినారు.
  • this gives ground for supsicion యిది సందేహానికి ఆస్పదమౌతున్నది.
  • he gave them an invitation వాండ్లకు విందు చేసినాడు.
  • he gave her a kiss దాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
  • the horse gave a leap ఆ గుర్రము దుమికినది, గంతులువేసినది.
  • to give leave సెలవు యిచ్చుట.
  • they gave him this name వాడికి యీ పేరు పెట్టినారు.
  • he gave a promise for two hundred rupees యిన్నూరు రూపాయలు యిస్తానన్నాడు.
  • to give punishment శిక్షించుట.
  • this medicine gave relief యీ మందుచేత గుణముకలిగినది.
  • the judge gave sentence న్యాయాధిపతితీర్పు చెప్పినాడు.
  • to give a shout బొబ్బలు పెట్టుట, అరుచుట.
  • she gave a sigh అది నిట్టూర్పు విడిచినది.
  • he gave them the silp వాండ్ల వద్ద నుంచి తప్పించుకొన్నాడు.
  • this gives no sound యిది మోగదు,వాగదు.
  • he gave his statement in writingచెప్పవలసిన దాన్ని వ్రాసి యిచ్చినాడు.
  • to give suck చన్నిచ్చుట.
  • to give tongue అరుచుట, కూసుట.
  • do not give him trouble వాన్ని తొందరపెట్టక.
  • to give vant యెడమిచ్చుట.
  • he gave vent to his feelings మనసులోవుండే దాన్ని వెళ్లగక్కినాడు.
  • he gave vent to anger ఆగ్రహపడ్డాడు.
  • the bridge gave way ఆ వారధి పగిలిపోయినది.
  • they gave way before him వాడికి తొలిగినారు.
  • the cloth or paper gave way ఆ గుడ్డగానికాగితముగాని చినిగినది.
  • the troops did not give way సేన వెనకతీయలేదు.
  • the rope gave way తాడు తెగిపోయినది, పూడినది.
  • his health gave away వాడికి వొళ్లు కుదురులేదు.
  • he gleaned upon the table and it gave way మేజమీద ఆనుకొన్నందున అదివొరిగినది.
  • by reason of the rain the floor gave wayవానవిళ్లు నిలిచినందున తళవరస అనగా పరిచిన రాళ్లు కుంగినది,దిగబడ్డది.
  • the nail gave way ఆ చీల వూడినది.
  • they gave way to ill will కార్పణ్యమును వహించినారు.
  • he gave me his word for it అందుకు నేను వున్నానన్నాడు.
  • Pharasesgive me a man who would act thus యిట్లా చేసేవాడెవడో చూపు.
  • give me to know the truth నాకు నిజమును తెలియచెయ్యి.
  • I have given him to know that he must pay నీవు చెల్లించవలసినదనివాడికి తెలియచేసినాను.
  • Four villages at 200 men each gives 800 గ్రామమువొకటింటికి యిన్నూరు మంది చొప్పున నాలుగు వూళ్లకు యెనమన్నూరుమంది అవుతున్నారు.
  • with prepositions to give away యిచ్చివేసుట.
  • the flower gives forth it s smell ఆ పుష్పము వాసన కొట్టుతున్నది.
  • the diamond gives forth light ఆ వజ్రము మెరుస్తున్నది.
  • he gave out or supplied rice to the army వాడు బియ్యమును దండుకు వేసినాడు.
  • he gave out or cicrulated that the king was dead రాజు చచ్చినాడనివదంతిని పుట్టించినాడు.
  • he gave over the business ఆ పనినిమానుకున్నాడు.
  • the doctor gave the patient over వైద్యుడు,ఆ రోగిని చెయ్యి విడిచిపెట్టినాడు.
  • he gave up the money to the robbers ఆ రూకలను దొంగలకు ధారపోసినాడు .
  • he gave up his life ప్రాణమును విడిచినాడు.
  • at last he gave up the business తుదకు ఆ పనిని మానుకొన్నాడు.
  • he gave up the idea ఆశను వదులుకొన్నాడు.
  • he gave himself up for last వాడు నిరాశ చేసుకొన్నాడు.
  • he gave the money up for lost ఆ రూకలు పోయినదానితో జమగా యెంచుకొన్నాడు.
  • she gave herself up to tears అది వూరికే యేడవసాగినది.
  • he gave himself up to study చదువుమీద పడ్డాడు.

  మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

  1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=give&oldid=932848" నుండి వెలికితీశారు