Jump to content

word

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

నామవాచకం, s, an articulate sound శబ్దము, మాట.

 • he had not a wordto say వాడు నోరెత్తక వుండినాడు.
 • he has translated it word for word శబ్దతః భాషాంతరము చేసినాడు.
 • he read the paper word by word వొకొకమాటగా విడవిడ చదివినాడు.
 • in one word or in a word మెట్టుకు, వెయిమాటలేల.
 • in one he will not give the money వెయిమాట లెందుకు వాడు రూకలు యివ్వడు.
 • at a word తక్షణము లటక్కున.
 • as soon as he gave the word they set out సెలవు యివ్వగానే బయిలుదేరిరి.
 • they told him in so many words that he should have the house యిల్లు యిస్తామని పరిష్కారముగా చెప్పినారు.
 • in other words అనగా.
 • his father, his brother, and his cousin ; in other words all his relations వాడి తండ్రి, వాడి అన్న, వాడి దాయాదివాడు, అనగా వాడి వాండ్లందరున్ను.
 • talk, message వదంతి, సమాచారము, వర్తమానము.
 • a short talk ఒక మాట.
 • a word with you విన్నావా, వొకమాట విను.
 • he got the money out of them by fair words బుజ్జగించి వాండ్ల వద్ద రూకలు తీశినాడు.
 • he had some words with them about this ఇందున గురించి వాడికి వాండ్లకు ఘర్షణ జరిగినది.
 • he sent me word to come రమ్మని చెప్పి పంపినాడు.
 • promise వాగ్దత్తము.
 • he kept his word వాడు ఆడినమాట తప్పలేదు, చెప్పిన ప్రకారము జరిపించినాడు.
 • he broke his word మాట తప్పినాడు.
 • he is a man of his word అతడు ప్రమాణికుడు, పెద్దమినిషి అన్న మాటను తప్పేవాడుకాడు.
 • his promises are mere words వాడి వాగ్దత్తములు వట్టివే.
 • they took him at his word వాడు చెప్పినమాటనే పట్టుకొన్నారు.
 • he gave it by word of mouth యిస్తానని నోటమాత్రముఅన్నాడు.
 • good word or recommendation సిఫారసు.
 • they gained his good word by this ఇందువల్ల ఆయనకు విశ్వాసము వచ్చినది.
 • hard words తిట్లు.
 • a play upon words మాటల చమత్కరము, వ్యంగ్యము, శ్లేష.
 • when he gave the word they all lay down వాడు పండుకొండనగానే అందరు పండుకొన్నారు.
 • upon my word సత్యముగా, ప్రమాణముగా, ఆహా, ఓహో ఓయబ్బా, upon your word ? సత్యముగా, (బహుశః ఇది యెగతాళిమాట.
 • ) he left word that I must come నేను రావలసినదని చెప్పి పోయినాడు.
 • a bye word సామితె.
 • this is a bye word among them ఇది వాండ్లలో వుండే వొకమాట, వొకరహస్యము.
 • he became a bye word among them వాండ్లు నలుగురు వాణ్ని ఛీ అంటారు, వాణ్ని చూచి అందరు నవ్వుతారు.
 • in thought word and deed కరణత్రయమందున్ను.
 • The word, or The word of God దైవవాక్యము, అనగా బైబిలు.
 • they consider the Koran to be the word of God వాండ్లు ఖురాను ను దైవవాక్య మనుకొంటారు, దేవుడు చెప్పినదని అంటారు.
 • In the holy scriptures it sometimes is equivalent to శక్తి, (as see Psalm CVII. 20.) But in Ps. LXVIII. 11.
 • ప్రభుణాజ్ఞాపితం వాక్యం. A+.

క్రియ, విశేషణం, to express మాటలను ప్రయోగించుట, పదములను పెట్టుట.

 • he worded the letter severely ఆ జాబులో క్రూరమైన మాటలు ప్రయోగించినాడు.
 • he has worded it differently but the sense is the same మాటలు మాత్రం వేర పెట్టి వున్నవిగాని తాత్పర్యము అదే.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=word&oldid=949944" నుండి వెలికితీశారు