క్రియాపదాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. నిలబడుట
 2. పాడుట
 3. కూర్చొనుట
 4. నడచుట
 5. ఆడుట
 6. పరిగెత్తుట
 7. మ్రొక్కుట
 8. చూచుట
 9. తినుట
 10. భుజించుట
 11. అడుగుట
 12. ఆలోచించుట
 13. నమస్కరించుట
 14. ఇచ్చుట
 15. తీసుకొనుట
 16. పుచ్చుకొనుట
 17. తీసుకొనుట
 18. ఎత్తుట
 19. దించుట
 20. పెట్టుట
 21. తీయుట
 22. త్రేంచుట
 23. తెంచుట
 24. తుంచుట
 25. చేయుట
 26. మానుట
 27. పెళ్ళాడుట
 28. కనుట
 29. ప్రసవించుట
 30. బాధపడుట
 31. బాగుపడుట
 32. చెడిపోవుట
 33. క్రుంగుట
 34. పెరుగుట
 35. తరుగుట
 36. నిశ్చయించుట
 37. రద్దుచేయుట
 38. కబళించుట
 39. మ్రింగుట
 40. పూజించుట
 41. ప్రేమించుట
 42. ఆరాధించుట
 43. కోపించుట
 44. సందేహించుట
 45. అనుమానించుట
 46. విశ్వసించుట
 47. నమ్ముట
 48. నాకుట
 49. త్రాగుట
 50. మ్రింగుట
 51. దిగుట
 52. ఎక్కుట
 53. శుభ్రముచేయుట
 54. తుడుచుట
 55. నెట్టుట
 56. విసరుట
 57. వినుట
 58. తాకుట
 59. వండుట
 60. పడుట
 61. లేచుట
 62. తోముట
 63. రుద్దుట
 64. దులుపుట
 65. కొట్టుట
 66. తోలుట
 67. తిట్టుట
 68. నిద్రించుట
 69. త్రుళ్ళుట
 70. పులకరించుట
 71. చెమరించుట
 72. గాడ్రించుట
 73. అరచుట
 74. అనుకరించుట
 75. అనుసరించుట
 76. అనుకూలించుట
 77. వీచుట
 78. వర్షించుట
 79. తిరుగుట
 80. కంపించుట
 81. కులుకుట
 82. కుదించుట
 83. వివరించుట
 84. భోదించుట
 85. సన్యసించుట
 86. విసర్జించుట
 87. క్రోడీకరించుట
 88. సమీకరించుట
 89. సంగ్రహించుట
 90. దండించుట
 91. మేళవించుట