high

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియా విశేషణం, మిక్కిలి, నిండా, విస్తారము.

 • this meat smells high ఈ మాంసముకంపుకొట్టుతున్నది.
 • the dispute ran very high ఆ జగడము మరీమరీ పొడిగినది.
 • the sea ran very high సముద్రము వుల్లోల కల్లోలముగా వుండినది, నిండా పోటుగా వుండినది.
 • I searched high and low for the book ఆ పుస్తకమును నఖముఖాల వెతికినాను,అంతటా వెతికినాను.
 • the water was as high as his waist నీళ్ళు వాడికి మొలమట్టుకు వుండినది.
 • high blown ఉబ్బిన, అతిశయించిన.
 • high blown pride అధిక గర్వము,మహత్తైన గర్వము.
 • high born కులీనుడైన, మంచి కులస్థుడైన.
 • high bred సుశిక్షితుడైన.
 • she is a high bred woman అది ప్రౌఢనాయకి.
 • high fed పుష్టిగావుండే, బాగా పెంచిన.
 • high flown or high flying అతి.
 • high flown pride అతి గర్వము.
 • high flown ambition అత్యాశ.
 • a high description వూరికె పెంచిన వర్ణన.
 • high heeled మిర్రైనగుదికాలుగల.
 • the Moosulmauns wear high heeled shoes తురకవాండ్లు గుదికాళ్ళు యెత్తుగా వుండేజోళ్ళను వేసుకొంటారు.
 • high mettled or high spirited సాహసముగల, ఘట్టి గుండెగల, అహంకారియైన.
 • high minded దొడ్డమనసుగల, గర్వించిన.
 • In Rom. XI. 21. be not high minded (అహంకారంనకృత్వా. A+).
 • గర్వపడవద్దు.
 • high priced ప్రియమైన.
 • high principled అతిఖండావాదియైన, సత్యవంతుడైన.
 • high seasoned నిండా మసాల వేసిన, సంబారము వేసిన, నిండా తిరగబోసిన.
 • high wrought పరిష్కారమైన, శృంగారమైన.
 • a high wrought picture అతి దివ్యముగా వ్రాసినపటము.
 • on high స్వర్గమందు.
 • God who reigns on high స్వర్గాధిపతియైన దేవుడు.
 • he is gone on high స్వర్గస్థుడైనాడు, అనగా చచ్చినాడు.

విశేషణం, పొడుగైన, ఉన్నతమైన.

 • a high tree పొడుగాటిచెట్టు.
 • a high mountain ఉన్నతమైన పర్వతము.
 • high blood సత్కులము.
 • high caste గొప్పజాతి.
 • high church (name of a sect) వొక మతనామము.
 • she has a high colour దాని ముఖము యెర్రబడ్డది.
 • high coloured, high red మంచి యెరుపు గల.
 • the high constable, the high sheriff ఇవి రెండున్ను సీమలో వుండే వుద్యోగ విశేషములు.
 • high day పండుగ, విశేషదినము.
 • high esteem మహా గౌరవము.
 • a man of high family ఉత్తమ కులస్థుడు.
 • he is in a high fever వాడికి జ్వరము ముమ్మరముగా వున్నది.
 • high flier అధిక పరువులు పరుగెత్తేవాడు.
 • high ground మిట్ట.
 • a man of high honor మానస్థుడు.
 • high land కొండల ప్రదేశము, కొండలసీమ, మన్యము.
 • high land chiefs మన్నెదొరలు.
 • high lander కొండసీమవాడు, మన్యపువాడు, చెంచుమనిషి.
 • the high landers or hill people in the Telugu country are called చెంచువాండ్లు, బోయవాండ్లు, మన్యపువాండ్లు.
 • English is in a high latitude ఇంగిలండు.
 • equator అనగా అచ్ఛరేకుకు దూరముగా వున్నది.
 • high liver భోజన ప్రియుడు, తిండిపోతు.
 • high living అధికతిండిపోతు తనము.
 • living leads to disease అధిక తిండి చేత రోగము వస్తున్నది.
 • he is a very high man వాడు మహాగర్వి.
 • high mindedness దొడ్డమనసు,పెద్దమనిషితనము.
 • high noon మిట్ట మధ్యాహ్నము.
 • it was now high noon ఇంతలో మిట్ట మధ్యాహ్నమైనది.
 • a high note or loud (in music) ఉదాత్తస్వరము, హెచ్చుస్వరము.
 • high place (a scared spot) మహాస్థలము, పుణ్యస్థలము. D+. says (ఉచ్ఛస్థానము. D+. వుప్పరిగెలు. H+.
 • corn sells now at a high price ఇప్పట్లో ధాన్యపు వెల పొడిగి వున్నది.
 • high priest పెద్ద అర్చకుడు.
 • high road or high way ఘంటాపథము, పెద్ద భాట, రాజమాగర్గము.
 • high sea లోని సముద్రము.
 • he was then on the high seas అప్పట్లో లోని సముద్రములో వుండినాడు.
 • he did it in high style మహాజంభముగా చేసినాడు, బాగా చేసినాడు, దివ్యముగా చేసినాడు.
 • it is now high time for dinner భోజన కాలము మించిపోతున్నది.
 • it is now high time to wake out of sleep నిద్ర లేవవలసిన సమయము మించిపోతున్నది.
 • he spoke to them in a high or solemn tone వాండ్లతో గంభీరముగా మాట్లాడినాడు.
 • he spoke in a high tone పెద్దగొంతు పెట్టుకొని మాట్లాడినాడు.
 • high treason రాజద్రోహము.
 • high water పోటు.
 • it is now high water ఇది పోటు సమయము.
 • to rob on the high way దారి కొట్టి దోచుట.
 • high way man దారి కొట్టి దోచేవాడు.
 • high way robbery దార్లు కొట్టి దోచే దొంగతనము.
 • a high wind పెద్ద గాలి.
 • high words పెద్ద మాటలు, తిట్లు, బెదిరింపులు.
 • he had high words పెద్ద మాటలు జరిగినవి.
 • they came tohigh words వాండ్లకు పెద్దమాటలు జరిగినవి.
 • with a high hand (Exod.XIV. 8.) మహాబలేన.A+.
 • he did this with a high hand దీన్ని వాడు వుద్దండుడై చేసినాడు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=high&oldid=933986" నుండి వెలికితీశారు