అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/అ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
పురుషుల పేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
అ...అకకౌ ...అఖఖౌ ...అగగౌ ...అఘఘౌ ...అఙఙౌ ...అచచౌ ...అఛఛౌ ...అజజౌ ...అఝఝౌ ...అఞఞౌ ...అటటౌ ...అఠఠౌ ...అడడౌ ...అఢఢౌ ...అణణౌ ...అతతౌ ...అథథౌ ...అదదౌ
...అధధౌ ...అననౌ ...అపపౌ ...అఫఫౌ ...అబబౌ ...అభభౌ ...అమమౌ ...అయయౌ ...అరరౌ ...అలలౌ ...అవవౌ ...అశశౌ ...అషషౌ ...అససౌ ...అహహౌ ...అళళౌ ...అక్షక్షౌ ...అఱఱౌ

అక-అకకౌ[<small>మార్చు</small>]

అఖ-అఖఖౌ[<small>మార్చు</small>]

అగ-అగగౌ[<small>మార్చు</small>]

అచ-అచచౌ[<small>మార్చు</small>]

అజ-అజజౌ[<small>మార్చు</small>]

అద-అదదౌ[<small>మార్చు</small>]

అదిత్ --
అదిల్ --
అద్వియ్ --

మూస:నాగ అద్వైత్

అధ-అధధౌ[<small>మార్చు</small>]

అన-అననౌ[<small>మార్చు</small>]

అప-అపపౌ[<small>మార్చు</small>]

అబ-అబబౌ[<small>మార్చు</small>]

అభ-అభభౌ[<small>మార్చు</small>]

అమ-అమమౌ[<small>మార్చు</small>]

అయ-అయయౌ[<small>మార్చు</small>]

అర-అరరౌ[<small>మార్చు</small>]

అల-అలలౌ[<small>మార్చు</small>]

అవ-అవవౌ[<small>మార్చు</small>]

అశ-అశశౌ[<small>మార్చు</small>]

అహ-అహహౌ[<small>మార్చు</small>]