విక్షనరీ:నేటి పదం/పాతవి/2012 అక్టోబరు

విక్షనరీ నుండి

List of words chosen as Word of the day on అక్టోబరు 2012


31

నేటి పదం 2012_అక్టోబరు_31
తెలుగు     నామవాచకం


భారత దేశములోని దక్షిణ ప్రాంతమునకు చెందిన ఒక భాష

నేటి పదం గురించి . పాతవి . తాజాచేయు . ప్రతిపాదనలు