అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/ర

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
పురుషుల పేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
ర...రకకౌ ...రఖఖౌ ...రగగౌ ...రఘఘౌ ...రఙఙౌ ...రచచౌ ...రఛఛౌ ...రజజౌ ...రఝఝౌ ...రఞఞౌ ...రటటౌ ...రఠఠౌ ...రడడౌ ...రఢఢౌ ...రణణౌ ...రతతౌ ...రథథౌ ...రదదౌ
...రధధౌ ...రననౌ ...రపపౌ ...రఫఫౌ ...రబబౌ ...రభభౌ ...రమమౌ ...రయయౌ ...రరరౌ ...రలలౌ ...రవవౌ ...రశశౌ ...రషషౌ ...రససౌ ...రహహౌ ...రళళౌ ...రక్షక్షౌ ...రఱఱౌ

[<small>మార్చు</small>]

రంగ --
రంగనాథ్ --
రంగనాథం --
రంగయ్య --
రంగస్వామి --
రంగారావు --
రఘు --
రఘురామ్ --
రఘురామయ్య --
రణధీర్ --
రత్తయ్య --
రమణయ్య --
రమాకాంత్ --
రమాకాంతరావు --
రవి --
రవికుమార్ --
రవితేజ --
రవిచంద్ర --
రవిప్రకాష్ --
రవివర్మ --
రహీం --
రాం --
రాంగోపాల్ --
రాంబాబు --
రాఘవ --
రాఘవయ్య --
రాఘవాచారి --
రాఘవాచార్యులు --
రాఘవేంద్ర --
రాఘవేంద్రరావు --
రామచంద్రశాస్త్రి --
రామచంద్రారెడ్డి --
రాజ --
రాజగోపాల్ --
రాజగోపాలాచారి --
రాజన్న --
రాజబాబు --
రాజయ్య --
రాజశేఖర్ --
రాజారామ్ --
రాజారావు --
రాజేంద్ర --
రాజేంద్రుడు --
రాజేశ్వర్ --
రాజేశ్వరరావు --
రాజేష్ --
రాజు --
రాధాకృష్ణ --
రాధాకృష్ణయ్య --
రాబర్ట్ --
రామ --
రామకోటీశ్వరరావు --
రామకృష్ణ --
రామకృష్ణయ్య --
రామకృష్ణశాస్త్రి --
రామకృష్ణారావు --
రామచంద్ర --
రామచంద్రయ్య --
రామచంద్రరావు --
రామదాసు --
రామనాథం --
రామనాథశాస్త్రి --
రామప్ప --
రామమూర్తి --
రామమోహన్ --
రామమోహనరావు --
రామలక్ష్మణ్ --
రామలింగడు --
రామలింగయ్య --
రామలింగశాస్త్రి --
రామలింగస్వామి --
రామలింగారెడ్డి --
రామయ్య --
రామరాజు --
రామశేషయ్య --
రామస్వామి --
రాయడు --
రాయుడు --
రామానుజాచారి --
రామారావు --
రుద్రయ్య --
రుక్మాంగద --
రెడ్డెప్ప --
రోశయ్య --