అనుబంధం:పేర్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సొ
పురుషుల పేర్లు కి అక్షరంతో ప్రారంభం....సొ

- - - - - - - - - - - - - - - -

 -  -  -  -  -  -  - 

- - - - - - - - - nee - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -

స్త్రీల పేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 -  -  - క్ష - 
ఇంటిపేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -